16-06-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku - materiały
Absolutorium, skarga na burmistrza. Ochrona zdrowia, oświadczenie i apel w sprawie zamknięcia przejazdu kolejowego

W czwartek 22 czerwca odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Czersku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami str. 2, 

5. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie gminy Czersk str. 5, 

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem

Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2016 rok oraz informacją o stanie mienia:

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Czersk – str. 64,

b) wniosek Komisji Rewizyjnej – str. 66,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – str. 70,

d) dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2016 - XXXII/312/17 str. 72, 

b) absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za 2016 rok - XXXII/313/17 str. 89,   

c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku - XXXII/314/17 str. 91,

d) zmiany Uchwały Nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku - XXXII/315/17 str. 110, 
e) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerska – XXXII/316/17 str. 112, 

10. Oświadczenie nr 1/2017 w sprawie planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięcia dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Rytel – str. 114.

11. Apel do Rady Powiatu Chojnickiego oraz Zarządu Powiatu Chojnickiego w sprawie planów PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknięcia dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Rytel str.116.  

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie sesji.

Materiały na sesję – TUTAJ




UM Czersk, (red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.