5-10-17
Powiat chojnicki. Program, materiały na sesję
Sesja Rady Powiatu Chojnickiego

12 października odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Chojnickiego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5.      Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6.      Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

7.      Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,

b)      w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach,

c)      w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Chojnickiego dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Chojnicki,

d)     w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/32/2017 z dnia 12 września 2017 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy
w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku: Lubnia – granica powiatu chojnickiego”,

e)      w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/33/2017 z dnia 15 września 2017 r., zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice
w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy – Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy – DW212”,

f)       zmieniająca uchwałę nr XXII/244/2017 w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,

g)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla poszkodowanych,

h)      zmieniająca uchwałę nr XXI/240/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027,

i)        zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2017 rok.

8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.    Wnioski i oświadczenia radnych.

 

10.  Zamknięcie XXVII sesji Rady Powiatu Chojnickiego.  

Materiały sesyjne: http://bip.powiatchojnice.pl/Article/id,1535.html

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.