3-11-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz.V
Komisja rewizyjna sprawdzi sposób wynagradzania. Dyskusja o budowie szkolnej świetlicy. Na sesji
o „maszynkach do głosowania”


Publikujemy piątą część relacji wideo z ostatniej (26.10) sesji Rady Miejskiej w Czersku. Radni podejmowali uchwały. Na wniosek radego Krzysztofa Przytarskiego Komisja Rewizyjna RM w Czersku sprawdzi sposób wynagradzania członków Komisji ds. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – od początku bieżącego roku. Przypomnijmy, wypłacano im diety bez podstawy prawnej. Dyskusja na temat uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wideo od 06:32.

Na sesji rozmawiano również o kosztach budowy świetlicy szkolnej w Łęgu – wideo od 14:58. W kwestii "maszynek do głosowania" zabrał głos także radny Zbigniew Bieliński – wideo od 23:02.

Relacja poniżej. 

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz.V:

00:01 sek. Uchwała dotycząca  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka w Czersku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1.

00:22 sek. Wiceburmistrz Grzegorz Klauza mówi o korekcie dotyczącej projektu uchwał .

01:01 sek. Głosowanie nad projektem uchwały. Za głosowało 17 radnych a uchwała została przyjęta jednogłośnie.

01:30 sek. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Jana Pawła II w Czersku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2. Uchwała zatwierdzona jednomyślnie.

02:11 sek. Projekt uchwały dotyczący przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gotelpiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie.

02:51 sek. Kolejny projekt to stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Łęgu w ośmioletnią Szkołę Podstawową. Uchwała przegłosowana jednomyślnie.

03:34 sek. Następny projekt uchwały dotyczył przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rytlu wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rytlu w ośmioletnią Szkołę Podstawową. Za głosowali wszyscy radni.

04:16 sek. Projekt uchwały dotyczący nadania nazwy ulicy we wsi Łąg. Uchwałę zatwierdzono jednomyślnie.

4:49 sek. Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk w części dotyczącej działki 18LP w obrębie Odry. Przegłosowano jednomyślnie.

05:37 sek.  Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Polnej i Leśnej w Czersku zatwierdzony przez RM jednomyślnie.

06:26 sek. Przewodniczący RM ogłasza 10 - minutową przerwę w obradach.

06:32 sek. Wznowienie po przerwie i wniosek o zmianę porządku obrad przez wiceburmistrza Klauzę w kwestii zwiększenia środków na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

08:21 sek. Mecenas wygłasza opinię na temat projektu uchwały i podkreśla, że zmiana porządku jest zgodna z prawem i uzasadniona.

09:58 sek. Radny Przytarski wnosi o uwagę i stawia wniosek w/s sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną RM sposobu wynagradzania członków Komisji ds. Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od początku bieżącego roku.

10:50 sek. Głosowanie nad wnioskiem radnego. Wniosek przeszedł większością głosów.

11:20 sek. Głosowanie nad zmianą i wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w/s Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017. Za rozszerzeniem pkt. obrad głosowało 15 radnych przy dwóch głosach wstrzymujących.

12;19 sek. głosowanie nad projektem dotyczącym zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2017 – 2029. Uchwała przeszła 14 głosami przy trzech głosach wstrzymujących.

13: 19 sek. Projekt uchwały dotyczący zmiany budżetowej na 2017, gdzie głos w sprawie autopoprawek zabiera skarbnik.

14:58 sek. Uwagi do projektu zgłasza radny Krzysztof Przytarski i pyta o koszty rozbudowy szkoły w Łegu i z czym to się wiąże?

15:14 sek. Odpowiada burmistrz Jolanta Fierek, która mówi, że koszt wynika z rozstrzygnięcia przetargu.

15:29 sek. Radny Przytarski mówi, że mieliśmy zbyt małą pulę pieniędzy i zacytował wpis z facebooka burmistrza i zapytał burmistrza, co będzie, jak ten projekt uchwały nie zostanie przyjęty przez radnych, bo chyba nie są oni maszynką do głosowania a co ciekawe, że bez zgody radnych wyłoniono już wykonawcę i na jaką kwotę jest kosztorys inwestycji.

17:54. sek. Burmistrz Fierek mówi o systemie swojej pracy i o tym, że wpis na facebooku w godzinach pracy w odniesieniu do wcześniejszego stwierdzenia radnego, w jej przypadku jest uzasadniony, tym bardziej, że nie dotyczył spraw prywatnych. Odniosła się także do projektu świetlicy i do kar umownych. Podziękowała za wnikliwe śledzenie jej facebooka.

20:31 sek. Radny Krzysztof Przytarski stwierdził, że i tak burmistrz nie odpowiedziała na zapytanie o kosztorys zadania, na co burmistrz oddała głos wiceburmistrzowi Rydzkowskiemu.

21:07 sek. Radny Krzysztof Przytarski nie jest przeciw budowie świetlicy, ponieważ jest ona potrzebna, jednak ze względu na odległy czas wykonania stawia wniosek o zdjęcie kwoty i powtórzenie przetargu, ponieważ jest dużo czasu i niewykluczone jest, że pozyskamy tańszego wykonawcę na rozbudowę szkoły w Łegu.

22:20 sek. Głos zabiera skarbnik i mówi, że rozumie, iż wniosek radnego Przytarskiego  należy do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, a ten projekt już na sesji został przegłosowany, czyli jest bezprzedmiotowy.

22:42 sek. Radny Czesław Niesiołowski nie zgadza się, że jest to wysoka kwota w porównaniu z budową budki na ul. Dworcowej, dlatego też wypada pogratulować pani burmistrz, bo nie jest źle.            

23:02 sek. Radny Zbigniew Bieliński nawiązał m.in. do "maszynek do głosowania" w odpowiedzi do radnego Przytarskiego oraz podsumował jego wcześniejszą pracę jako radnego. O opanowanie emocji poprosił Grzegorz Kobierowski, przewodniczący Rady Miejskiej.

24:16 sek. Radny Przytarski szanując radnego Bielińskiego nie chce nadwyrężać jego nerwów, ponieważ ma je bardzo stargane i zawsze może zgłosić do prokuratury wszelkie nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce z jego udziałem .

24:52 sek. Zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania nad zmianą uchwały budżetowej na 2017 r. 13 głosów za przy 4 wstrzymujących.

25:28  sek. Ostatni projekt uchwały w/s przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na rok 2017. 10 głosów za przy 7 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Punkt 9 został zrealizowany. 

(red)

Zdjęcia z sesji RM: TUTAJ


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.