29-12-17
Gm. Czersk. W woj. kujawsko – pomorskim wojewoda wnioskuje o pomoc wojska
Rozjeżdżone drogi. Destrukt dla gmin

Wracamy do tematu podjętego w ubiegłym tygodniu (tutaj). Pisaliśmy o możliwości pozyskania destruktu, czyli rozkruszonego materiału z nawierzchni asfaltowej, który jest wykorzystywany do stabilizacji m.in. gruntowych dróg - traktów zniszczonych w wyniku wywozu drewna ponawałnicowego.

Przypomnijmy, z inicjatywy wojewody kujawsko – pomorskiego poszkodowane gminy mają otrzymają bezpłatnie w/w materiał, być może również kruszywo. Zapytaliśmy także wojewodę pomorskiego czy przewiduje udzielnie podobnej pomocy. (zobacz artykuł).

Rzecznik wojewody pomorskiego napisała, że taka pomoc jest możliwa. Jak się okazuje w woj. pomorskim nie funkcjonuje jeszcze ta forma pomocy. Żadna z gmin nie złożyła stosownego wniosku.

Sytuacja jest nowa dla wojewody pomorskiego, być może dlatego stanowisko jego służb jest zgoła inne niż urzędu wojewódzkiego w woj. kujawsko – pomorskim, który uważa, że przekazanie  materiału (destruktu) powinno dotyczyć wszystkich zniszczonych odcinków traktów, a nie tylko tych nieobjętych przyszłą pomocą z MSWiA zgłoszonych przez gminy (w przypadku gm. Czersk to 19 km dróg). Miejmy nadzieję, że rozstrzygnięciem tej sprawy nie będzie musiał zajmować się minister. Jednak nabliższy czas pokaże czy konieczna będzie interwencja w Warszawie. 

Pisma z Gdańska i Bydgoszczy zamieszczamy poniżej.

Dodatkowo bardzo ważną kwestią jest sprawa transportu materiału na teren gmin. Wojewoda kujawsko – pomorski spowodował, że do tego zadania zaangażowano wojsko. Należy oczekiwać, że również w przypadku gmin z woj. pomorskiego samorządy zostaną zwolnione z kosztów dowozu surowca.

Gdańsk:
„Z informacji uzyskanych z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW  wynika, że nie było zgłoszeń dotyczących zapotrzebowania na destruktu skierowanych do PUW przez gminy poszkodowane w sierpniowej nawałnicy.

Zaś jeśli chodzi o to, czy ewentualne skorzystanie z pomocy w formie destruktu i kruszywa wpłynie na wysokość pomocy w formie dotacji z MSWiA informujemy, że promesy na dotację finansową z budżetu państwa na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunalnej wymagają sporządzenia kosztorysu i zakresu prac. Dlatego też, ewentualne przekazanie destruktu może objąć te drogi, które nie są objęte powyższą formą pomocy.  Niemniej nie wyklucza to dodatkowej pomocy właśnie w takiej formie dla innych odcinków dróg wymagających remontu. Zatem oba środki pomocowe mogą występować równolegle, obejmując rożne fragmenty infrastruktury drogowej.

Na ten moment jest zbyt wcześnie, by mówić o ewentualnej pomocy przy przewozie destruktu.

Z poważaniem,
Anna Drozdowska
Biuro Prasowe Wojewody Pomorskiego”


Bydgoszcz:
„Destrukt asfaltowy, który na potrzeby gmin dotkniętych nawałnicą z sierpnia 2017 r. przekazał nieodpłatnie OW GDDKiA w Bydgoszczy w ilości 4650 ton (z perspektywą kolejnych dostaw w roku 2018) stanowi odpad stosowany w budownictwie drogowym i jako taki nie jest brany pod uwagę jako surowiec w procesie inwestycyjnym związanym z budową lub remontem  dróg o nawierzchni asfaltowej (z wyjątkiem ew. użycia destruktu, jako komponentu odzyskiwalnego w procesie produkcji masy asfaltowej). Destrukt , bezpośrednio w postaci sfrezowanych ścinków używany jest do napraw doraźnych nawierzchni gruntowych i utwardzonych.

 Uwzględniając powyższe, pierwsza partia destruktu została przyznana dla gmin, które wykazały odcinki dróg (gruntowych i utwardzonych) zniszczonych w stopniu utrudniającym poruszanie się po nich pojazdów kołowych, w tym szczególnie pojazdów służb ratowniczych. Drogi, zniszczone w wyniku nawałnicy ulegały i ulegają dodatkowej degradacji w wyniku poruszania się po nich ciężkiego sprzętu kołowego uczestniczącego w akcji usuwania wiatrołomów w lasach podległych RDLP w Toruniu. Wspomniany destrukt, pochodzący od darczyńcy zewnętrznego (podobnie jak wcześniejsza pomoc przekazana przez inne państwowe i niepaństwowe podmioty gospodarcze) przeznaczony jest więc na tymczasowe, punktowe naprawy nawierzchni dróg w trybie interwencyjnym, a nie na potrzeby planowych procesów inwestycyjnych, związanych z ich odbudową, przy udziale środków z rezerwy budżetu państwa. Pomoc finansowa państwa na odbudowę zniszczonych dróg realizowana jest w wysokości uwzględniającej kwoty kosztorysowe, wynikające z projektu odbudowy, w technologii gwarantującej produkt (drogę i jej nawierzchnię) w standardzie docelowym, zgodnym z normami w tym zakresie. Doraźne naprawy nawierzchni przy użyciu destruktu asfaltowego nie zapewniają  osiągnięcia wymaganych parametrów dla dróg z nawierzchnią bitumiczną (w postaci dywanika asfaltowego na podłożu spełniającym normy w tym zakresie).

 W ramach pomocy dla gmin Wojewoda Kujawsko-Pomorski złożył wniosek do MON o pomoc Sił Zbrojnych w trybie art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, uwzględniając konieczność przywrócenia przejezdności wskazanych odcinków dróg, w celu zabezpieczenia elementarnych potrzeb społeczności lokalnych, takich jak: transport publiczny i prywatny, ciągłość dostaw towarów, dojazd służb ratowniczych i technicznych. Obecnie strona wojskowa wydzieliła na potrzeby tej operacji 4 pojazdy o ładowności 12 ton każdy. Ilość destruktu do przewiezienia wymusza czas trwania operacji transportowej w wymiarze do ok. dwóch miesięcy, przy założeniu, ze gminy nie podejmą się transportu środkami własnymi. Destrukt przekazywany jest nieodpłatnie gminom, które złożyły uzasadnione wnioski przez OW GDDKiA w Bydgoszczy na podstawie stosownych umów. Z uwagi na fakt, iż OW GGDKiA nie posiada w miejscach odbioru destruktu (5 składnic na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) własnych środków załadowczych, transporty na chwilę obecną nie są jeszcze realizowane, do czasu dokonania uzgodnień ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, dot. zabezpieczenia warunków tego załadunku i zakresu zaangażowania każdego z beneficjentów pomocy.

 Z poważaniem
Jarosław Jakubowski
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego”


Zapytaliśmy czy gmina Czersk wystąpi do wojewody pomorskiego o przekazanie destruktu?

- Czekamy na oficjalne stanowisko wojewody pomorskiego w sprawie możliwości przekazania destruktu. Jeżeli ta forma pomocy będzie dla gminy korzystna, to z pewnością z niej skorzystamy - mówi wiceburmistrz Grzegorz Klauza.

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.