1-02-18
Gm. Czersk. Odpowiedzi udziela dyrektor
Droga dojazdowa pod wodą...

Mieszkaniec ul. Klaskawskiej w Złotowie k/Czerska sygnalizuje, że jego droga dojazdowa do posesji jest notorycznie zalewana. Za zaistniałą sytuację wini drogę powiatową (asfaltową), z której woda ma się wlewać na jego drogę (gruntową). Jako dowód przysyła zdjęcia (poniżej). Mężczyzna informuje, że dojazd do posesji jest już praktycznie niemożliwy.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy zarządcę powiatowej drogi.

„W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji informuję że wody opadowe jak i roztopowe  z działki sąsiedniej wpływają negatywnie na drogę powiatową zalewają ją w sposób notoryczny. Przysłane zdjęcia obrazują kilkuhektarową połać gruntów ornych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,  z których to spływ wody skierowany jest bezpośrednio w kierunku drogi degradując ją.

Informuję iż  "Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności."

Art. 234. Prawo wodne
Zakaz zmiany stanu wody na gruncie

1.Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1)zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.” – brzmi odpowiedź przysłana przez Macieja Kempińskiego, dyrektora Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, który mówi jednocześnie, że urzędnicy starostwa rozważą skierowanie stosownego wniosku do burmistrza Czerska.


(red)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.