30-05-18
Powiat chojnicki. Śladem naszych publikacji
Ministerstwo odnosi się do oceny wniosków

Biuro Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odnosi się do kwestii podejmowanych w liście naszego czytelnika, który miał wątpliwości co do oceny wniosku gm. Czersk złożonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zobacz artykuł TUTAJ.

„Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej jest programem rozwoju skupionym na włączaniu wszystkich terytoriów w procesy rozwojowe, w szczególności - ośrodków subregionalnych, mniejszych miast i obszarów wiejskich. Jak wskazano w samym programie, niski poziom rozwoju infrastruktury drogowej w szczególności na poziomie lokalnym stanowi poważną barierę w rozwoju przedsiębiorczości oraz mobilności na rynku pracy, jak również – poprzez utrudniony dostęp do placówek świadczących usługi publiczne (szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia) czy ośrodków wydarzeń społecznych czy kulturalnych (domy kultury) - wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Dlatego istnieje konieczność wzmocnienia działań w obszarze infrastruktury drogowej w celu zwiększeniu poziomu rozwoju ośrodków gospodarczych oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej ośrodków ważnych dla społeczności lokalnej.

W programie wskazano trzy priorytety, przy czym nie należy ich utożsamiać z kryteriami wyboru - priorytety to obszary/dziedziny wsparcia. Oznacza to, że zadanie dofinansowane w ramach programu powinno się wpisywać co najmniej w jeden z tych priorytetów.

Zgodnie z zasadami programu, wnioskodawcy w opisie wskazywali wszystkie wskaźniki i ich docelowe wartości realizowane w ramach zadań, natomiast wojewodowie dokonywali weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z zasadami wynikającymi z programu i przygotowywali listy zadań mając na uwadze stopień realizacji wskaźników. Podkreślenia wymaga fakt, że w trakcie weryfikacji wojewodowie - mając na uwadze zapisy programu - uwzględniali też aspekty istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i poprawy dostępności i bezpieczeństwa dla społeczności lokalnych (wynika to wprost z programu) i temu służyły ewentualne dodatkowe warunki lub kryteria wprowadzone przez wojewodów. Znaczenie tych kwestii w ogólnej ocenie zadań rząd pozostawił wojewodom, którzy najlepiej znają specyfikę i potrzeby lokalnych społeczności w danym województwie.

Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju”

 

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.