12-11-15
Czersk. Niebawem zawiadomienie do organów ścigania
Oświadczenia burmistrz i dyrektor
w sprawie zwolnień dyscyplinarnych
w czerskim MGOPS


Publikujemy zapowiadane oświadczenia burmistrz Jolanty Fierek oraz dyrektor Aliny Kaszkiel-Suskiej w sprawie zwolnień trzech pracowników MGOPS w Czersku.

Przypomnijmy, do rozwiązania umów o pracę doszło w trybie dyscyplinarnym w dniu 10 listopada (zobacz artykuł: tutaj).

„Komunikat dyrektora MGOPS w Czersku na temat rozwiązania stosunku pracy z niektórymi pracownikami MGOPS w Czersku:

W związku z kierowanymi do dyrektora MGOPS pytaniami przedstawicieli mediów o przyczyny rozwiązania stosunku pracy z niektórymi pracownikami MGOPS w Czersku informuje, że po zapoznaniu się z przedstawionym przez burmistrz Czerska Jolantę Fierek protokołem kontroli w MGOPS w Czersku i jego wnioskami, Dyrektor MGOPS w Czersku oświadcza, iż zwolnienia dyscyplinarne wymienionych pracowników nastąpiły w wyniku zakończenia przez burmistrza działań kontrolnych.

W toku kontroli stwierdzono szereg uchybień i naruszeń prawa, które są podstawą do natychmiastowego, dyscyplinarnego zwolnienia kilku pracowników.

Z uwagi na dobro tych pracowników, a także potrzebę zawiadomienia o niektórych stwierdzonych uchybieniach organów ścigania, dyrektor MGOPS nie będzie szerzej informować o przyczynach zwolnienia.

Szersze wypowiadanie się w tej sprawie byłoby naruszeniem praw osób zwolnionych.

Zwolnionym przysługuje konstytucyjne prawo do obrony i do nienaruszenia ich dóbr osobistych.

Dyrektor MGOPS W Czersku Alina Kaszkiel-Suska

Czersk, 10 listopada 2015 roku.”

 

„Komunikat Burmistrz Czerska w sprawie zwolnień dyscyplinarnych
niektórych Pracowników MGOPS w Czersku

 W związku z kierowanymi przez przedstawicieli mediów pytaniami o przyczyny rozwiązania stosunku pracy z niektórymi pracownikami MGOPS w Czersku oświadczam, iż zwolnienia dyscyplinarne pracowników nastąpiły w wyniku zakończenia działań kontrolnych.

Kontrola problemowa została zakończona protokołem w dniu 9 listopada 2015 roku. Protokół został omówiony podczas narady służbowej, jaka miała miejsce w siedzibie Urzędu Miejskiego w dniu 9 listopada 2015 roku z udziałem: Burmistrz Czerska – Jolanty Fierek, Wiceburmistrza Czerska – Grzegorza Klauzy, Wiceburmistrza Czerska – Mateusza Rydzkowskiego, Dyrektor MGOPS w Czersku – Aliny Kaszkiel-Suskiej, Dyrektora SP ZOZ w Czersku – Wiesława Czechowskiego. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli nikt z tych osób nie wniósł zastrzeżeń. Koordynator zespołu kontrolnego przygotowuje wnioski pokontrolne i zalecenia do wykonania przez MGOPS w Czersku.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Uznano, że są one podstawą do natychmiastowego, dyscyplinarnego zwolnienia trzech Pracowników MGOPS w Czersku. Z uwagi na dobro tych Pracowników, ochronę ich dóbr osobistych, a także potrzebę zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach organów ścigania postanowiono, że wyników kontroli nie należy ujawnić, a opinii społecznej na tym etapie postępowania pokontrolnego szerzej nie informować o przyczynach zwolnienia.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Czersk, 12 listopada 2015 roku”W komisji dyrektor, dwaj wiceburmistrzowie oraz pracownik urzędu miejskiego.
Niebawem zawiadomienie do organów ścigania

W trakcie wręczania wypowiedzeń trzem pracownikom, obecni byli poza dyrektorem MGOPS, dwaj wiceburmistrzowie i pracownik urzędu miejskiego. Jak wyjaśnia dyrektor Alina Kaszkiel-Suska stało się tak na jej własną prośbę. Wystąpiła o, jak to określiła, wsparcie, ponieważ wypowiedzenia były skutkiem działań kontrolnych prowadzonych pod nadzorem burmistrz. Dodaje, że zawiadomienie do organów ścigania ma złożyć burmistrz Czerska. Kiedy?

Burmistrz Jolanta Fierek mówi, że takie zawiadomienie zostanie złożone już niebawem. Włodarz wyjaśnia też, że wiceburmistrzowie byli obecni podczas wręczania wypowiedzeń, ponieważ czasami w takich sytuacjach zdarza się odmowa natychmiastowego opuszczenia stanowiska pracy. Pracownik z kadr uczestniczył w komisji, gdyż jest biegły w formalnościach związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę. Poza tym po zwolnieniach odbyło się spotkanie z pozostałymi pracownikami MGOPS, których uspokajano, tłumacząc, że są to ostatnie zmiany kadrowe w jednostce.

Dyrektor MGOPS zapowiada, że na wakaty po trzech pracownikach zostaną ogłoszone konkursy. Najszybciej na stanowisko głównej księgowej. Zdaniem szefowej czerskiej pomocy społecznej,  to najpilniejsza sprawa.

Janusz Sikorski, jeden ze zwolnionych pracowników, zapowiada ewentualnie szczegółowe odniesienie się do tematu po konsultacji z prawnikiem.

(red)

 

Aktualizacja
godz. 14.00


Publikujemy informację otrzymaną od burmistrz Jolanty Fierek w sprawie protokołu pokontrolnego w MGOPS:

„Protokołu na razie nie będzie na BIP-ie. Opracowujemy wnioski na piśmie, które powinny się w nim znaleźć, jak w każdym innym protokole. Potem będą wydane zalecenia pokontrolne.”

 

Aktualizacja
(13-11-15)

Zarzuty rzekomego niewłaściwego wydatkowania środków publicznych
W wypowiedzeniach umów o pracę miały się pojawić zarzuty rzekomego niewłaściwego wydatkowania środków publicznych.

Wpłynęły dwa protesty od związków zawodowych

Okazuje się, że po zwolnieniach dyscyplinarnych wpłynęły do szefowej czerskiej pomocy społecznej  protesty z dwóch zakładowych organizacji związkowych funkcjonujących w MGOPS Czersk. Jak ustaliliśmy dyrektor MGOPS nie zasięgnęła opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, a taki wymóg nakłada Art. 52. § 3, który brzmi: „Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.”

Dlaczego dyrektor MGOPS nie wystosowała pisma do organizacji związkowych?
- Nie skonsultowałam decyzji ze związkami zawodowymi. Nie wiedziałam, że takie istnieją. Mówiło się wprawdzie że jest związek zawodowy, ale nie widziałam oficjalnego pisma w tej sprawie. Protesty zostaną rozpatrzone – mówi krótko Alina Kaszkiel-Suska, dyrektor MGOPS w Czersku.

(red)


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.