24-03-20
Gm. Czersk. Epidemia koronawirusa
GM. CZERSK. Informacja burmistrza Czerska
na temat podjętych działań


Publikujemy informację burmistrza Czerska na temat podjętych działań w związku  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, którą przedstawił na początku dzisiejszej (24.03) sesji RM.

„Informacja Burmistrza Czerska o działaniach podjętych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Czersk!
Polska, tak jak cały świat, zmaga się z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W naszym kraju wprowadzono szereg przepisów i obostrzeń, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa. Od soboty, 21 marca, obowiązuje w Polsce stan epidemii. Zamknięte są szkoły, biblioteki, galerie handlowe, lokale gastronomiczne
i punkty usługowe. Służby sanitarne nawołują do pozostawania w domu. Wiele osób, w tym w gminie Czersk, objętych jest kwarantanną. Mimo tych wszystkich działań liczba stwierdzonych przypadków zakażenia rośnie, a szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Musimy wspólnie przygotować się na wiele tygodni życia innego, niż dotychczas. To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w tak trudnych i niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia czasach pracują i wykonują swoje obowiązki. Szczególnie dziękuję tym najbardziej zagrożonym – pracownikom służby zdrowia, aptek, sklepów i stacji benzynowych, poczty i banków, służb mundurowych, firm komunalnych, instytucji publicznych i wielu, wielu innym, dzięki którym nasz kraj i nasza gmina mogą funkcjonować. Dziękuję też Państwu Radnym, że stawiliście się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, aby możliwe było podjęcie tych kilkunastu uchwał, które umożliwią bieżące funkcjonowanie gminy.

Pragnę poinformować Wysoką Radę i wszystkich mieszkańców o podjętych w naszej gminie działaniach w związku ze stanem epidemii.

Najważniejszą jest informacja, że na dziś u żadnego mieszkańca gminy Czersk nie stwierdzono zakażenia koronawirusem. Na kwarantannie domowej przebywa około 50 mieszkańców. Jestem na bieżąco informowany o sytuacji w naszej gminie przez dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach oraz komendanta Komisariatu Policji w Czersku. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Środowiska są cały czas w kontakcie z odpowiednimi służbami, działa miejski monitoring. W pełnej gotowości są nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególnie te ujęte w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym. Jednostki OSP wyposażyliśmy w środki dezynfekcyjne i odzież ochronną. Normalnie funkcjonują nasze służby komunalne, odbierane są odpady, dostarczana jest woda i odbierane ścieki. Trwają też normalne prace związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie.

Działają, choć w ograniczonym zakresie, ośrodki zdrowia w Czersku, Łęgu i Rytlu, wchodzące w skład SP ZOZ. Wszyscy lekarze i większość personelu medycznego jest na posterunku, co więcej – wkrótce w przychodni w Czersku rozpocznie pracę nowy lekarz. Przychodnie wyposażono w ogólnodostępne preparaty dezynfekcyjne dla pacjentów, wdrożono reżim podczas wchodzenia wszystkich osób do budynków. Wprowadzono monitorowanie i weryfikację pacjentów zgłaszających się do przychodni poprzez wywiad zbierany przez telefon. Wstrzymano szczepienia ochronne i bilanse dzieci, realizację świadczeń rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i kardiologicznej, badań USG, wykonywanie badań komercyjnych w zakresie  badań laboratoryjnych, udzielanie świadczeń komercyjnych na terenie przychodni, np. dietetyk, neurolog, medycyna pracy. Wdrożono teleporady w świadczeniach lekarza POZ oraz telefoniczne przekazywanie kodów recept i zleceń na wyroby medyczne. Teleporady stosowane są także w poradni leczenia uzależnień. Wprowadzono przyjmowanie zamówień na recepty i wyroby medyczne telefonicznie oraz poprzez utworzenie 4 skrzynek e-mail. Odtworzono i udrożniono komunikację telefoniczną poprzez dodatkowe aparaty telefoniczne stacjonarne dla rozmów przychodzących, wyposażono wszystkie rejestracje w telefony komórkowe w celu komunikacji z pacjentami w zakresie przekazywania np. kodów recept. Zdaję sobie sprawę, że powoduje to wiele niedogodności dla pacjentów i utrudnia kontakt z lekarzami, za co mieszkańców przepraszam, ale taka jest w tej chwili konieczność.

W związku z brakiem możliwości zaopatrzenia przychodni w  środki ochrony indywidualnej dla personelu podjęto działania umożliwiające szycie maseczek ochronnych na terenie gminy. Zamówiono fizelinę medyczną i gumki w możliwej do uzyskania ilości. Obecnie oczekujemy na dostawę, która ze względu na stan epidemii wydłuża się. Gdy tylko materiał dotrze do Czerska, słuchaczki Uniwersytetu III Wieku przystąpią do szycia maseczek ochronnych.

W ograniczonym zakresie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Oprócz typowych, codziennych zadań ośrodek realizuje polecenia Wojewody Pomorskiego związane z wprowadzonym stanem epidemii. Zapewniona jest gotowość do dostarczania żywności osobom objętym kwarantanną, które tego będą wymagały. Weryfikowana jest lista osób objętych usługami opiekuńczymi i zapewniona opieka osobom samotnym. Monitorujemy stan zdrowia opiekunów, którzy zostali wyposażeni w środki dezynfekujące oraz elementy odzieży ochronnej. Monitorowana jest bieżąca sytuacja zdrowotna i bytowa podopiecznych objętych usługami, np. poprzez kontakt telefoniczny. Pracownicy kontaktują się z osobami, które do tej pory były wspierane pomocą asystenta rodziny, pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, opiekunki środowiskowej. „Na odległość”, telefonicznie świadczona jest praca socjalna. Osoby bezdomne objęto monitoringiem i pomocą. Planowane jest wprowadzenia telefonicznego wsparcia psychologicznego dla osób odczuwających lęk związany z koronawirusem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy uruchomiony został Ośrodek wsparcia osób starszych. Opieką objęci są podopieczni oraz osoby, które zgłaszają potrzeby. W tej chwili są to pojedyncze osoby, a pomoc dotyczy zrobienia zakupów. W tym celu zawarte zostało porozumienie ze sklepem ABC w celu ich dostarczania. O zgłaszanie potrzeb osób starszych zwróciliśmy się do sołtysów, przewodniczących osiedli, organizacji skupiających osoby starsze, ponawiamy też apele w mediach.

Ograniczona lub zawieszona jest działalność gminnych jednostek i instytucji. Zamknięte są Gminne Centrum Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Senior Plus. W ograniczonym zakresie funkcjonują pozostałe jednostki, w tym Urząd Miejski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby swoje sprawy urzędowe załatwiali zdalnie, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej bądź platformy epuap.

W szkołach prowadzonych przez Gminę Czersk z własnej inicjatywy podjęto nauczanie na odległość począwszy od 16 marca. O powyższym fakcie poinformowano organ nadzoru pedagogicznego. Obecnie trwa wdrażanie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Działalność przedszkoli jest zawieszona.

Do odwołania nieczynne są domy kultury, świetlice wiejskie, obiekty sportowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Do odwołania nie będą także organizowane gminne imprezy i spotkania. Rezygnujemy z organizacji w tym roku Czerskiej Majówki.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do śledzenia komunikatów na stronie internetowej gminy i naszych jednostek, na portalach społecznościowych i w mediach lokalnych. O wszystkich nowych okolicznościach informujemy na bieżąco opinię publiczną.

Już teraz wiadomo, że obecna sytuacja bardzo niekorzystnie odbije się na polskiej i światowej gospodarce. Wiele firm i przedsiębiorstw, tych dużych i tych małych, znajdzie się lub już się znajduje w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zagrożonych jest wiele miejsc pracy. Dotyczy to także firm z naszej gminy. Dlatego niezbędna będzie pomoc, również ze strony Gminy Czersk, w formie odroczeń terminów płatności lub umorzeń należności podatkowych, być może także obniżenia stawek podatkowych lub zaniechania poboru podatku od nieruchomości dla tych firm, których przychody wyraźnie spadną. W tej chwile wszyscy czekamy na pakiet ustaw w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”, których projekty przygotowuje rząd i które w najbliższych dniach mają zostać uchwalone przez polski parlament. Ustawy te określą ramy prawne, w których będą się obracać również samorządy i które będą podstawą do dalszych działań gmin, w tym Gminy Czersk, w tym zakresie. Już teraz deklaruję pomoc wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy tej pomocy będą potrzebowali.

Wiele wskazuje też na to, że przed nami trudne lata, jeśli chodzi o finanse gminy. Obniżka wpływów z podatku od nieruchomości, PIT i CIT może spowodować konieczność ograniczania wydatków, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych w tym i kolejnych latach. Z drugiej strony, jako że elementem „tarczy antykryzysowej” ma być wzrost nakładów na inwestycje publiczne, może okazać się, że będą dodatkowe możliwości pozyskania środków na różnego rodzaju inwestycje, co będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia wkładu własnego. Ale na tego typu rozważania przyjdzie jeszcze czas.

Póki co po raz kolejny apeluję do mieszkańców Gminy Czersk o podporządkowywanie się wszystkim przepisom, zaleceniom i wymogom rządu, służb sanitarnych i władz lokalnych. Apeluję szczególnie do osób starszych, najbardziej zagrożonych ciężką chorobą – zostańcie w domu, unikajcie kontaktu z innymi osobami, korzystajcie z pomocy w zakupach czy innych czynnościach ze strony rodziny czy wolontariuszy. Apeluję też do młodzieży, aby mimo wielu pokus, które przynosi nadchodząca wiosenna aura, nie gromadzili się i nie spędzali wspólnie czasu w miejscach publicznych. Wszystkich objętych kwarantanną i ich rodziny wzywam do przestrzegania zasad jej odbywania. Do wszystkich, którzy muszą chodzić do pracy i wykonywać codzienne obowiązki apeluję o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Do wszystkich apeluję – kiedy tylko to możliwe – zostańmy w domu!

Życzę Państwu wytrwałości, cierpliwości i przede wszystkim zdrowia. Przetrwajmy wspólnie ten trudny czas!

Dziękuję bardzo za uwagę.”


(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.