11-12-18
Czersk. Relacja WIDEO
Sesja Rady Miejskiej w Czersku. Radni uchwalili
budżet gminy na 2019 rok


18 grudnia od. godz. 12.00 trwa sesja  Rady Miejskiej w Czersku. W porządku (zamieszczamy poniżej) obrad znajduje się min. podjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Publikujemy również (poniżej) zdjęcia z sesji (fot. UM Czersk).

Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czersk (wynik: 16 głosów za, 3 wstrzymuące się), a później budżet gminy.

Radni z klubu `Czersk dla pokoleń`(4) wstrzymali się od głosu (uchwała w sprawie budżetu gminy). Pozostali radni (15) głosowali za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Czersk na 2019 rok.

Głosowanie poprzedziła dyskusja.

Zobacz jak głosowali radni - wyniki głosowania uchwał - link:TUTAJ 
Zobacz relację z sesji na kanale YT UM Czersk:


Porządek obrad:

1.            Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.            Ślubowanie radnego (Jacek Argasiński).
3.            Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
4.            Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady.
5.            Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami – str. 3,
6.            Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.        wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019-2033 – III/22/18,
6.2.        uchwalenia budżetu gminy Czersk na 2019 rok - III/23/18,
6.3.        udzielenia pomocy finansowej Gminie Karsin na 2019 rok - III/24/18, str.7
6.4.        zmiany uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2018 rok - III/25/18, str. 9
6.5.        wydatków budżetu Gminy Czersk, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - III/26/18, str.19
6.6.        ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - III/27/18, str. 23
6.7.        ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej III/28/18, str. 27
6.8.        zmiany Uchwały Nr XLVI/425/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - III/29/18, str. 29
6.9.        przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - III/30/18, str. 31
6.10.      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czersk na lata 2019-2021              - III/31/18, str. 59
6.11.      ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek       w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - III/32/18, str. 75
6.12.      podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - III/33/18, str. 79
6.13.      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - III/34/18, str. 81
6.14.      przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych        z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła  w budynkach wielorodzinnych” - III/35/18, str. 83
6.15.      projekt dot. składu osobowego komisji RM
6.16.      zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w miejscowości Gutowiec - III/37/18,  str. 102
6.17.      zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w miejscowości Rytel i Czersk - III/38/18, str.112
6.18.      zaliczenia drogi Czersk – Złotowo, Wyb. pod Łąg do kategorii dróg gminnych - III/39/18, str. 118
6.19.      powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Czersku - III/40/18, str.121
6.20.      powołania radnych do składu Kapituły opiniującej nadawanie tytułów „Honorowy Obywatel Czerska” oraz „Zasłużony dla Czerska” - III/41/18, str. 124
6.21.      zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Ośrodka Kultury w Czersku, Ośrodka Kultury w Rytlu i Ośrodka Kultury w Łęgu w jedną samorządową instytucję Kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury w Czersku - III/42/18, str.126
6.22.      wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku za struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Czersk po nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - III/43/18, str. 130
6.23.      uchwała zmieniająca Uchwałę nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  i  organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych gminy Czersk - III/44/18, str. 137
6.24.      zmiany uchwały Nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2017 r.                  w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czersku            - III/45/18, str. 140
6.25.      przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czersk  - III/46/18, str. 142.
7.            Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach między sesjami.
8.            Wolne wnioski i informacje.
9.            Zakończenie sesji.

Materiały na sesję - zobacz TUTAJ
(W
punkcie 6.15.  wprowadzono zmianę na projekt dot. składu osobowego komisji RM)


PROJEKT BUDŻETU 2019:  (PDF) TUTAJ


Zobacz autopoprawki burmistrza do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Czersk na 2019 rok - TUTAJ


(red), UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.