6-03-19
Gm. Czersk. Oświadczenie komitetu - nieprawdziwe informacje i ataki
Treść wniosku ws. przywrócenia gminy Rytel

Na profilu Sołectwa Rytel, na prośbę Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel, zostało opublikowane oświadczenie członków komitetu oraz treść wniosku złożonego do MSWiA ws. przywrócenia Gminy Rytel (poniżej).

„Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Rytel!

W związku z nieprawdziwymi informacjami i atakami na członków Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel oraz na osoby, które złożyły swoje podpisy pod wnioskiem o utworzenie Gminy Rytel, postanowiliśmy złożyć stosowne wyjaśnienia.

W okresie od 12 grudnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r. z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Rytel, mając na względzie wieloletnie starania lokalnej społeczności, przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz szereg innych osób zaangażowało się w akcję mającą na celu zbadanie poparcia dla inicjatywy przywrócenia Gminy Rytel. W wyniku podjętych działań zebrano 1328 podpisów, co daje ponad 60% mieszkańców z czynnym prawem wyborczym. Podkreślenia wymaga fakt, że podpisy zbierane były w określonym miejscu i czasie, co spowodowało, że to mieszkańcy, chcąc poprzeć inicjatywę, musieli tam się udać osobiście.

​W wyniku ww. inicjatywy w dniu 16 marca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie, a w dniu 16 maja 2018 r. ukonstytuował się Komitet ds. przywrócenia Gminy Rytel z osób, które dobrowolnie zgłosiły swój akces i zdecydowały się poświęcić swój wolny czas na rzecz zbadania, czy utworzenie Gminy Rytel ma sens i czy taka gmina jest w stanie funkcjonować.

​Komitet podczas kilkumiesięcznych prac zebrał dane ekonomiczne, demograficzne, administracyjne i historyczne. Wynik tych prac został przedstawiony mieszkańcom na zebraniu sołeckim w dniu 24 września 2018 r. w formie prezentacji multimedialnej. Zebrane dane były szacunkowe i wskazywały, że Gmina Rytel może istnieć jako samodzielna gmina i ma szanse na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny. Wówczas pojawiły się pierwsze publiczne pytania, kiedy zostanie złożony wniosek o utworzenie Gminy Rytel i nikt nigdy nie zaprzeczał, że taki wniosek zostanie złożony.

​Komitet nie chcąc, aby inicjatywa powołania Gminy Rytel była kartą przetargową w czasie kampanii, do wyborów samorządowych odłożył swoje działania na czas powyborczy. Następnie w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. wniosek ten przygotowano, co zostało podane do informacji publicznej na zebraniu sołeckim w dniu 21 stycznia 2019 r.

Następnie przedstawiciele grupy inicjatywnej w dniu 13 lutego 2019 r. złożyli wniosek o utworzenie Gminy Rytel do MSWiA, powiadamiając jednocześnie Prezydenta RP, Dyrektora Departamentu ds. JST w MSWiA i Wojewodę pomorskiego. Telefonicznie o fakcie złożenia wniosku został również powiadomiony burmistrz Czerska.

Od tego momentu - czy procedura tworzenia Gminy Rytel zostanie uruchomiona, zależy od decyzji premiera i ministra MSWiA. To oni przy pomocy wszelkich dostępnych danych i algorytmów naliczania różnorodnych subwencji dla gmin, jeszcze raz będą sprawdzali sens istnienia Gminy Rytel i ewentualnie podejmą stosowne działania.

Od momentu pojawienia się w mediach informacji o fakcie złożenia wniosku w ministerstwie, pojawił się szereg niesprawdzonych informacji i oskarżeń o manipulację ze strony władz Czerska i jednego z rytelskich radnych do Rady Miasta Czersk, wobec których nie możemy przejść obojętnie.


Oto kilka z nich:

1. Program TVP Gdańsk z dnia 19 lutego 2019 r. na temat złożenia wniosku o utworzenie Gminy Rytel, gdzie pani wiceburmistrz Czerska Bogumiła Ropińska zarzuciła nam manipulacje podpisami mieszkańców, sugerując, że podpisy zostały załączone do wniosku, a mieszkańcy sołectwa składając je nie wiedzieli pod czym się podpisują.

Wyjaśniamy: Podpisy mieszkańców Rytla składane od grudnia 2017 do lutego 2018r. dotyczące utworzenia Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel do wniosku nie zostały załączone, a wniosek do ministerstwa o utworzenie gminy Rytel podpisała grupa mieszkańców Sołectwa Rytel, której skład osobowy wykracza poza skład Komitetu. W związku z tym insynuacje pani wiceburmistrz nie są poparte żadną wiedzą. Natomiast stwierdzenie, że mieszkańcy nie wiedzieli pod czym się podpisują, jest jawną drwiną z osób podpisujących. Nagłówek na listach wyraźnie informował, że każdy mieszkaniec sołectwa podpisując się udziela poparcia dla inicjatywy utworzenia Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel. Uznanie dla działań Komitetu wyrazili również członkowie stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy”, a więc obecni radni z naszego okręgu wyborczego. Cytujemy: „Powstanie komitetu do spraw utworzenia Gminy Rytel to kolejny krok do podziału Gminy Czersk. Imponująca liczba zebranych podpisów pokazuje, że mieszkańcy Rytla są zdeterminowani w swoich dążeniach do samodzielności.”

Jako grupa mieszkańców skorzystaliśmy z możliwości złożenia wniosku w sprawie przywrócenia Gminy Rytel na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z poźn. zm.). Wniosek dotyczył wszczęcia procedury z urzędu przez Radę Ministrów.


2. Artykuł w Gazecie Pomorskiej z dnia 22 lutego 2019 r., będący wywiadem z burmistrzem Czerska, który stwierdził, że o złożeniu wniosku o utworzenie Gminy Rytel wie tylko z mediów, a utworzenie dwóch gmin to tylko niepotrzebne mnożenie wydatków.

Wyjaśniamy: O fakcie złożenia wniosku w ministerstwie pan Burmistrz dowiedział się telefonicznie bezpośrednio od Łukasza Ossowskiego w dniu złożenia wniosku tj. 13 lutego 2019 r., natomiast wszelkie media zostały poinformowane dnia następnego, tj. 14 lutego 2019 r. O tym, że taki wniosek zostanie złożony wiedzieli wszyscy obecni na zebraniach sołeckich w dniu 24 września 2018 r. i 21 stycznia 2019 r., wątek ten pojawiał się też na wszystkich spotkaniach przedwyborczych jesienią 2018 r. Przez cały ten czas nikt z obecnych władz Czerska nie wykazywał żadnego zainteresowania działaniami Komitetu, nie podejmował żadnych prób rozmowy. W przedwyborczych obietnicach pojawiały się jedynie informacje, że jeżeli taki wniosek zostanie złożony, to i tak dopóki Sołectwo Rytel będzie w granicach Gminy Czersk, władze będą je traktowały na równi z innymi sołectwami. Ponadto na zebraniu wiejskim 24 września 2018 r. kandydaci na radnych z naszego okręgu wyborczego wyrazili swoją aprobatę dla pomysłu złożenia wniosku, bądź obiecywali, że nie będą przeszkadzać (dowodem są protokoły i nagrania przebiegu zebrań wejskich).


3. Zaproszenie przedstawicieli Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel na sesję Rady Miasta w Czersku w dniu 26 lutego 2019 r., gdzie władze Czerska nie uprzedziły zaproszonych gości, że będą oczekiwać od nich treści wniosku, czy też jakichkolwiek informacji na temat jego złożenia. Zdezorientowani byli również członkowie Rady Miasta Czerska.

Wyjaśniamy: W punkcie obrad Sesji rady gminy w Czersku był punkt 8: Informacja nt. złożenia wniosku o podział Gminy Czersk i utworzenia Gminy Rytel. Na sesji wywoływano do odpowiedzi będących na sali członków Komitetu, które od razu przyjęły formę ataków. W związku z tym pan Łukasz Ossowski, jako rzecznik Komitetu, odmówił odpowiedzi na zadawane pytania, prosząc o przekazanie ich na piśmie tak, aby Komitet jako społeczne gremium mógł się do nich ustosunkować, tym bardziej, że część pytań była natury personalnej. Jak się okazało władze Czerska miały przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą ewentualnej Gminy Rytel w kontekście tworzonych potencjalnych rad gmin i prognozowanych danych finansowych, jako kontrę do prezentacji Komitetu przedstawionej na zebraniu sołeckim w dniu 24 września 2018 r. Początkowo radni zainteresowani byli głównie tym, czy po powstaniu Gminy Rytel dalej będą radnymi. Po wyjaśnieniu radcy prawnego, że z mocy prawa mandaty radnych wygasną, rozpoczęła się kolejna seria pytań do Komitetu. Przedstawienie pisemnych odpowiedzi na pytania radnych jest konieczne, gdyż radni reprezentujący okręg wyborczy Sołectwa Rytel dość jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko istnieniu Gminy Rytel, jednocześnie starając się zdyskredytować obecnych na spotkaniu członków Komitetu.

Co najistotniejsze, zaprezentowana na sesji Rady Miasta Czersk 26 lutego 2019 r. analiza finansowa przygotowana przez skarbnika gminy Czersk, potwierdziła wcześniejsze ustalenia Komitetu – Gmina Rytel może samodzielnie istnieć, a przedstawione dane finansowe w obu przypadkach są szacunkowe.


4. Ataki personalne na jednym z portali społecznościowych prowadzone od kilku miesięcy na członków Komitetu i sołtysa Rytla przez jednego z radnych z naszego okręgu wyborczego, członka Rady Miejskiej w Czersku, pana Łukasza Formellę.

Wyjaśnienie: Pan Łukasz Formella od momentu tragicznej nawałnicy w sierpniu 2017 r. kreował się na pomysłodawcę i twarz potencjalnej Gminy Rytel. Założył fanpage „Gmina Rytel” (który bardzo szybko zyskał wielu zwolenników), sponsorował drużynę piłkarską o tej nazwie, jak i sam wielokrotnie publicznie występował w koszulce z napisem „Gmina Rytel”. Do dnia 12 czerwca 2018 r. włącznie uczestniczył w dwóch spotkaniach Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel, był jednym z pomysłodawców nazwy Komitetu, a także występował z różnymi zapytaniami publicznymi do ówczesnych władz Czerska w kontekście finansów potencjalnej Gminy Rytel. W dniu, na który się sam powołuje, a więc 12 czerwca 2018 r. również aktywnie uczestniczył w spotkaniu Komitetu. Spotkanie zakończyło się około godziny 21.30 i członkowie rozeszli się do domów z przydzielonymi zadaniami do wykonania. Pan Formella w trakcie spotkania nie zgłosił żadnej negatywnej uwagi do działań Komitetu, wychodząc ze spotkania dzielił się jeszcze wrażeniami ze spotkania z przedstawicielami ECS z Gdańska. I wtedy wszystko zmieniło się w ciągu godziny. Na jednym z portali społecznościowych pan Formella oświadczył, że rezygnuje z członkostwa w Komitecie ds. przywrócenia Gminy Rytel i rady sołeckiej, sugerując, że nie podoba mu się sposób postępowania członków Komitetu. Fanpage „Gmina Rytel” stał się „I love Rytel”, a jednocześnie znakiem zastrzeżonym i firmowanym tylko i wyłącznie przez pana Łukasza Formellę. Możemy gdybać co takiego się stało, że tak bliska mu idea Gminy Rytel stała się momentalnie wroga. Wtedy właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza do Rady Miasta Czerska, w której pan Formella stał się kandydatem, jak sam o sobie pisze, kandydatem politycznym. Zauważyć można, że swoją popularność wśród mieszkańców Rytla zbudował jako gorący zwolennik powstania nowej gminy. Wiemy, że wielu z nich do dziś jest przekonanych, że jest on jej zwolennikiem i dlatego głosowali na niego w październikowych wyborach. Dzisiaj pan Formella jest członkiem Rady Miasta w Czersku, który za wszelką cenę usiłuje zdyskredytować członków Komitetu, Sołtysa i jest zaciekłym zwolennikiem pozostania Sołectwa Rytel w Gminie Czersk.

Każda inicjatywa ma prawo spotkać się z krytyką jej przeciwników, ale wysuwanie oskarżeń w stosunku do Komitetu, jak i grupy mieszkańców, która podpisała wniosek o kłamstwa, matactwa i manipulacje są bezpodstawnymi insynuacjami, niezgodnymi ze stanem faktycznym i szkalują dobre imię zaangażowanych w tę inicjatywę mieszkańców.

Zgadzamy się z sugestiami władz Czerska, że należy przeprowadzić konsultacje społeczne. Niezbędna jest też wcześniejsza kampania informacyjna, która pozwoli każdemu mieszkańcowi Sołectwa Rytel wyrobić sobie zdanie na ten temat. Nie może ona jednak być prowadzona jednostronnie, gdyż angażowane będą środki publiczne, a więc pieniądze nas wszystkich – zwolenników i przeciwników powstania Gminy Rytel. Liczymy, że uda się nam osiągnąć kompromis z władzami Czerska, którego efektem będzie rzetelna, uczciwa, przedstawiająca argumenty obu stron kampania informacyjna.

Z wyrazami szacunku KOMITET DS. PRZYWRÓCENIA GMINY RYTEL”


Treść wniosku w formie zdjęć:

 

 

źródło - profil Sołectwa Rytel

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.