3-11-20
Czersk. Link do rozporządzenia - poniżej
Urzędy i jednostki samorządowe przechodzą
na pracę zdalną. Rozporządzenie opublikowane


Portal tvn24.pl podaje, że w poniedziałek (2.11) późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych. Zgodnie z nim kierownicy tych jednostek polecają urzędnikom - z wyjątkiem sądów i prokuratur - pracę w formie zdalnej do 4 grudnia. Rozporządzenie wchodzi w życie od wtorku.

Czytaj więcej w portalu - tvn24.pl (TUTAJ)

Zobacz rozporządzenie - TUTAJ

źródło – tvn24.pl


(AKTUALIZACJA)

Urząd miejski przechodzi na zdalny tryb pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Urząd Miejski w Czersku przechodzi w tryb pracy zdalnej. Oznacza to, że w ratuszu będzie można załatwić tylko wymienione niżej sprawy i tylko w określonych godzinach.

W związku wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów burmistrz Czerska wydał zarządzenie nr 524/20. Szczegółowo precyzuje ono tryb zdalny pracy Urzędu Miejskiego w Czersku. Część pracowników ratusza będzie więc wykonywało swoją pracę zdalnie.

Wyjątkiem są tu zadania, które określa paragraf nr 2 zarządzenia:

㤠2.

1.   Pracownicy, którzy realizują zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu, świadczą pracę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku.

2.   Do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom należą sprawy z zakresu:

1)   rejestracji stanu cywilnego,

2)   ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3)   pomocy społecznej,

4)   świadczenia usług komunalnych,

5)   planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

a)   decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378),

b)  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)
– w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty,

6)   ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),

b)  decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378),

c)   wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji
o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

7)   przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).”

Interesanci w wyżej wymienionych sprawach będą obsługiwani w urzędzie osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.  

W pozostałych godzinach wymienione wyżej sprawy można zgłaszać pocztą tradycyjną
i elektroniczną.

UM Czersk

DANE KONTAKTOWE URZĄD MIEJSKI W CZERSKU:
https://bip.czersk.pl/

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.