12-05-22
Gm. Czersk. HARMONOGRAM
Czerski Budżet Obywatelski – kolejna
edycja. Zgłaszanie projektów – od 16 maja


Od 16 maja, przez miesiąc, można składać wnioski na propozycję realizacji przedsięwzięć, które następnie będzie weryfikowała powołana przez burmistrza Czerska specjalna komisja. Zaakceptowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców gminy Czersk.


Harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego:

1) 16 maja – 15 czerwca 2022 r. – zgłaszanie projektów,
2) 16 czerwca – 15 lipca 2022 r. – weryfikacja projektów,
3) 20 lipca 2022 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,
4) 21 lipca – 19 września 2022 r. – promocja zatwierdzonych projektów,
5) 5 września – 19 września 2022 r. – głosowanie,
6) do 30 września 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Mieszkańcy z terenu miasta będą mogli składać wnioski do kwoty 60 tys. zł, natomiast z terenów wiejskich do kwoty 40 tys. zł.

Cała gmina Czersk została podzielona na okręgi konsultacyjne:
1) Okręg konsultacyjny nr 1 (miasto Czersk)
- pula środków: 300.000 zł (maksymalna wartość projektu: 60.000 zł).
2) Okręg konsultacyjny nr 2 (sołectwa: Gotelp, Lipki, Łąg, Łąg-Kolonia, Łubna, Malachin, Mokre, Odry, Wieck, Złotowo)
- pula środków: 240.000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł).
3) Okręg konsultacyjny nr 3 (sołectwa: Będźmierowice, Gutowiec, Klaskawa, Krzyż, Kurcze, Mosna, Rytel, Zapędowo)
- pula środków: 200 000 zł (maksymalna wartość projektu: 40.000 zł).

Szczegółowe zasady Czerskiego Budżetu Obywatelskiego są opisane w:
1) Uchwale nr XLIII/493/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Czersk (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 1079),
2) Zarządzeniu 899/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Czersk konsultacji społecznych pn. „Czerski Budżet Obywatelski 2023”.

Poniżej do pobrania wniosek i załącznik do wniosku:
1) Wzór formularza wniosku do zgłoszenia projektu w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

2) Wzór zgody opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby małoletniej poprzez złożenie przez nią wniosku o ujęcie projektu w Czerskim Budżecie Obywatelskim 2023 oraz przetwarzanie jej danych osobowych.

Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czersku wyłącznie w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br. włącznie.

W przypadku trudności w wypełnieniu wniosku lub określeniu szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, pomocą służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Czersku i jednostek pomocniczych gminy Czersk. Ważnym aspektem jest to, aby zakres projektu mieścił się w zadaniach własnych gminy.



Źródło – UM w Czersku, opr. (red)

 





Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.