Ogłoszenie

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO 
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU – DYREKTORA
 ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKI Z O.O. W CZERSKU

1. Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku ogłasza konkurs na stanowisko Przewodniczącego Zarządu – Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Czersku.

2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria:
a) posiada wykształcenie wyższe  – preferowane wykształcenie branżowe,
b) legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i kapitałami albo wynikającymi  z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) posiada znajomość merytorycznych, ekonomicznych, prawnych i administracyjnych aspektów funkcjonowania spółek komunalnych dotyczących zakresu działalności ZUK Sp. z o.o. w Czersku,
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
f) nie podlega określonym w przepisach prawa lub w umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
g) nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu,
h) posiada prawo jazdy kat. B.

3. Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:
a) życiorys (CV),
b) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy staż pracy,
c) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie i osiągnięcia zawodowe,
d) pisemną koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki, 
e) kserokopię prawa jazdy,
f) oświadczenie o niekaralności, o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w ZUK sp. z o.o., nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego, 
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska,
h) wskazanie numeru telefonu oraz adresu email na potrzeby kontaktu w postępowaniu konkursowym, 
i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,

4. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza ZUK sp. z o.o. - Konkurs na Przewodniczącego Zarządu – Dyrektora Spółki.” w siedzibie Spółki przy ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk, lub listownie na ww. adres – decyduje data wpływu do Spółki. Zgłoszenia należy składać do dnia 05.12.2022 r., do godziny 15:00.

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu – Dyrektora Spółki będzie się odbywało w oparciu o umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

7. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki https://zuk-czersk.pl/.
Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.