14-04-20
Gm. Czersk. Stanowisko radnego Daniela Szpręgi
Na sesji RM o petycji rodziców czerskiej `Dwójki`.
Pisma nie uznano za petycję. Dlaczego?


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku radny Daniel Szpręga podejmował temat petycji rodziców czerskiej Dwójki w sprawie zatrudnienia na pełen etat psychologa od nowego roku szkolnego 2020/2021 – zobacz artykuł w sprawie składania petycji oraz jej treść (TUTAJ).

Radny po sesji przesłał do redakcji swoje stanowisko – poniżej. Publikujemy też nagranie z dyskusji na sesji.

„Bezczynność w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku w wolnych wnioskach zapytałem Pana burmistrza o stan rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku w sprawie o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy niezbędnych do zapewnienia zatrudnienia na pełen etat psychologa na rok szkolny 2020/2021 począwszy od 1 września 2020 r. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że petycja rodziców nie została uznana przez włodarza wg jego opinii - za petycję. W związku z tym iż ustawa składa się zaledwie z 17 artykułów poprosiłem obecnego na sali obrad mecenasa o sprecyzowanie powodu takiej decyzji. Odpowiedź mecenasa, która padła jest wg mojej oceny pozbawiona podstawy prawnej oraz jest niesprawiedliwa w stosunku do rodziców. Zgodnie z ustawą o petycjach burmistrz winien rozpatrzyć petycję w terminie 30 dni, a w razie wątpliwości winien wdrożyć postępowanie wyjaśniające. Burmistrz Czerska nie zrobił w tej sprawie nic. Ani nie wezwał strony do wyjaśnień, ani nie rozpatrzył petycji. Nie zamieścił jej również na stronie bip.czersk.pl do czego obliguje go ustawa. Przypomnę, że petycję w imieniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 złożyła jej przewodnicząca podpisana z imienia i nazwiska. W petycji wskazano również adres wnoszącej Rady Rodziców. Do petycji załączono ponad 160 podpisów rodziców.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Użycie w art. 2 ust. 2 sformułowania „w szczególności” wskazuje, że wymieniony w nim katalog spraw ma charakter otwarty, wobec czego przedmiotem petycji może być również inne żądanie. Takie rozwiązanie z jednej strony sprzyja realizacji prawa do petycji i przeciwdziała jego ograniczeniu, z drugiej zaś – grozi kolizją ze środkami prawnymi o zbliżonej funkcji. Definicje przedmiotu petycji (art. 2 ust. 3), skargi (art. 227 k.p.a.) i wniosku (art. 241 k.p.a.) mają bowiem charakter nierównościowy (nieklasyczny), co może powodować wątpliwości dotyczące krzyżowania się zakresu normowania oraz zakresu zastosowania wskazanych przepisów. Jednak mając na względzie rozłączność funkcji i celów tych środków prawnych, przedmiot petycji nie powinien krzyżować się z przedmiotem skargi albo wniosku, a tym bardziej z ogólnym postępowaniem administracyjnym (por. pkt II objaśnień do art. 1).

Dlatego podmiot (adresat) właściwy do rozpatrzenia petycji, dokonując kwalifikacji żądania, ma obowiązek ustalić, czy jego treść odpowiada funkcji i przedmiotowi petycji, w razie wątpliwości wdrażając postępowanie wyjaśniające (por. art. 3 oraz art. 7 ust. 2).

Tutaj nie przeprowadzono żadnego postępowania, nastąpiła więc bezczynność. To powoduje dalsze konsekwencje prawne i podważa w oczach społeczeństwa autorytet władzy. Stan bezczynności stoi w sprzeczności z podstawową dla funkcjonowania administracji zasadą praworządności. Sytuacja taka prowadzi także do naruszenia prawnie chronionego interesu jednostek, w tym przypadku rodziców czerskiej dwójki. Myślę, że tego typu podejście do petycji złożonej przez rodziców nie jest i nie będzie społecznie aprobowane.

Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku"


Na sesji RM stanowisko w sprawie petycji rodziców przedstawiał m.in. sekretarz gminy oraz radca prawny (petycja nie została za nią uznana ponieważ nie ma możliwości identyfikacji osób ją podpisujących – brak adresu zamieszkania oraz nr pesel. Dokument zostanie wzięty pod uwagę podczas opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021, będzie przedmiotem dyskusji i uzgodnień).

Zobacz nagranie z sesji
(dyskusja w sprawie petycji rodziców):
od 1:15:40 – 1:18:14

oraz

od
1:20:47 – 1:25:40
 (red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.