23-08-18
Czersk.  Szczegółowe informacje dopiero w przyszłym tygodniu
Przetarg na sprzedaż kamienicy w centrum Czerska

We wtorek 21 sierpnia br. odbył się przetarg ustny na sprzedaż kamienicy w centrum Czerska. Przypomnijmy, obiekt zlokalizowany jest naprzeciwko urzędu miejskiego, mieści się w nim kilka mieszkań komunalnych, jedno należące do prywatnej osoby (parter) oraz lokal użytkowy, którym dysponuje AZK w Czersku.

Burmistrz zdecydowała, że nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż. Tłumaczyła, że remont obiektu jest nieopłacalny. Cena wywoławcza na przetargu (udziały gminy) wyniosła 400 tys. zł.

Pytamy, jaką kwotę zaoferowano w przetargu za w/w nieruchomość? Sekretarz gminy wyjaśnia, że szczegółowe informacje dotyczące przetargu będą dostępne dopiero w przyszłym tygodniu. Poniżej publikujemy jego odpowiedź w tej sprawie - jeżeli nie będzie wniesiony sprzeciw, to w przyszłym tygodniu informacja dotycząca przetargu ma się pojawić na tablicy ogłoszeń czerskiego magistratu.

Teraz słyszymy tylko, że podczas przetargu zaoferowano za w/w nieruchomość co najmniej cenę minimalną, czyli 400 tys. zł.  Dopytujemy, jaką konkretnie? Słyszymy, że dane mają być udostępnione na tablicy ogłoszeń w przyszłym tygodniu (jeśli nie będzie sprzeciwu).

Przypomnijmy, list otwarty do radnych w sprawie wstrzymania sprzedaży obiektu wystosował Roman Lipski, który aplował, aby nieruchomość pozostała na potrzeby gminy i urzędu (np. wydziału komunikacji, komórka urzędu skarbowego) – zobacz treść listu TUTAJ.

Poniżej odpowiedź sekretarza gminy:
„Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości § 12 1. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie (7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu – art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami) czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. własności Skarbu Państwa), podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie właściwego urzędu, na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;
2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;
3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;
4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;
5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Jeśli nie zostanie złożona skarga, informacja pojawi się na tablicy ogłoszeń Urzędu w przyszłym tygodniu. Przepisy nie przewidują innego sposobu udzielania informacji”- brzmi odpowiedź Tomasza Stoltmanna, sekretarza Gminy Czersk w sprawie przedmiotowego przetargu.

(red)
  


Kamienica zlokalizowana jest w centrum Czerska, naprzeciwko urzędu miejskiego.

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.