13-11-19
Gm. Czersk. Daniel Szpręga – mówiąc kolokwialnie – Statut Gminy Czersk „wywrócony do góry nogami”
Radny prosi wojewodę o analizę statutów

Publikujemy informację radnego Daniela Szpręgi oraz treść pisma skierowanego do wojewody pomorskiego (poniżej). Sprawa dotyczy Statutu Gminy Czersk i statutów jednostek pomocniczych.

„Mając na uwadze fakt uchwalenia  podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku Statutu Gminy Czersk oraz statutów jednostek pomocniczych(większością głosów 13:8)  informuję, że zwróciłem się w piśmie do Pana Wojewody Pomorskiego o dokonanie wnikliwej analizy prawnej obu dokumentów przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Konkretnie chodzi o zapis § 26 ust. 5 statutów jednostek pomocniczych ,  gdzie burmistrz w przypadku śmierci lub rezygnacji sołtysa/przewodniczącego osiedla z funkcji wyznacza osobę, która będzie pełniła jego obowiązki do czasu wyboru sołtysa. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że najwyższą władzą w sołectwie jest zebranie wiejskie, które w tajnych i bezpośrednich wyborach wybiera swojego sołtysa. Kontrowersje budzi również  zapis § 26 ust. 7, który jest swoistą sankcją i straszakiem dla mieszkańców na wypadek gdyby nie wybrali sołtysa na ponownym (drugim z kolei) zebraniu. Zapis ten został wprowadzony po tym jak w Rytlu podczas pierwszego zebrania po rezygnacji z funkcji ówczesnego sołtysa Łukasza Ossowskiego nie wybrano nowego sołtysa. Byłem tam i uważam, że niewybranie nowego sołtysa było aktem solidarności z Panem Łukaszem Ossowskim.

Wracając do Statutu Gminy Czersk – po jego analizie stwierdzam, że został on kolokwialnie mówiąc „wywrócony do góry nogami”. Pan burmistrz jako autor projektu statutu nie dokonał poprawek obowiązującego statutu tylko napisał go od nowa wzorując się jak usłyszeliśmy podczas sesji na statucie m.in. Wrocławia (liczba radnych wynosi tam 37). Przy okazji ograniczenia ilości wypowiedzi radnych, usunięto ze statutu obowiązek uczestniczenia burmistrza w sesjach rady (§ 116 „starego statutu”),  usunięto zapis o tym, że komisje mogą żądać przybycia burmistrza na ich posiedzenie (§ 117 „starego statutu”) , wykreślono zapis o tym, że w przypadku zgłoszenia m.in. przez klub radnych projektu uchwały winien on być zaopiniowany przez radcę prawnego lub adwokata (§ 54 „starego” statutu). Największym niezrozumieniem autorskiego projektu statutu włodarza jest usunięcie z niego symboli miasta i gminy Czersk jakimi są: herb gminy, barwy gminy, flaga gminy i insygnia (§ 6 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5 starego statutu). Jedynym załącznikiem do „nowego” Statutu Gminy Czersk będzie od teraz mapa gminy. Wzorowanie się m.in. na statucie Wrocławia pozostawia wiele do życzenia, ponieważ miasto w swoim dokumencie zawarło zapisy o podstawowych symbolach i wartościach. Osobiście nie znalazłem statutu gminy, który w swojej treści nie posiadałby symboli identyfikujących małą ojczyznę. Myślę, że prawidłowy kierunek w tej kwestii wskazuje Konstytucja RP, która w art. 28 sankcjonuje symbole RP, a w ustępie 5 informuje, że szczegóły określa ustawa.
 
Mam nadzieję, że Pan wojewoda dokona szczegółowej analizy statutu gminy jak i statutów jednostek pomocniczych i wezwie radę do naprawy błędów. Być może okaże się wówczas, że większość nie miała racji.
 
Daniel Szpręga
Radny Rady Miejskiej w Czersku"


(red)
Zobacz również:

"Uchwały w sprawie statutów przyjęte. Głosowania poprzedziła czasami emocjonująca dyskusja – zapis WIDEO"

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.