Ogłoszenie
Segregacja odpadów – gm. Czersk

„Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów. Odpady z papieru i tektury gromadzimy od stycznia osobno – w niebieskim worku, odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe w żółtych workach, natomiast odpady ze szkła w zielonych workach.

Worki na papier będą roznoszone przez pracowników, są one również dostępne w Urzędzie Miejskim (biuro nr 16).

Ponadto od dnia 1 stycznia 2020 r., w celu usprawnienia odbioru odpadów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników na odpady poza posesję w dniu odbioru lub ich udostępnienia bez konieczności wchodzenia pracowników Wykonawcy na teren posesji.

Kwestia ta została uregulowana w § 10 Uchwały Nr XI/133/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk:

„1. Określa się następujące warunki rozmieszczania pojemników lub worków:

1)     pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola), dostępnym dla pracowników Przedsiębiorcy od strony drogi dojazdowej dla samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości,

2)     w przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników lub worków na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej,

3)     w przypadku braku wyznaczenia miejsca, o którym mowa w pkt 1, pojemniki/worki należy wystawiać najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru odpadów określonym w harmonogramie wywozu odpadów, na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z Przedsiębiorcą) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady,

4)     po odbiorze odpadów pojemniki należy niezwłocznie umieścić na terenie nieruchomości, do której przynależą lub na terenie innej nieruchomości, na której zapewniono usytuowanie pojemników w przypadku, gdy nie ma możliwości wyznaczenia odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości.

2. Rozmieszczenie pojemników na drogach publicznych winno zapewnić właściwe utrzymanie czystości i porządku na tych nieruchomościach oraz nie blokować ruchu kołowego i pieszego.”

Kliknij w grafiki, aby powiększyć

 


Wydział Bezpieczeństwa i Środowiska
UM Czersk”

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.