21-06-22
Gm Czersk. 28 czerwca 2022 r.
Sesja Rady Miejskiej w Czersku - porządek obrad, materiały

XLVII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1.    nadania tytułu "Zasłużony dla Czerska" Jarosławowi Schumacherowi – projekt nr 1,
4.2.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – projekt nr 2,
4.3.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039 – projekt nr 3,
4.4.    wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Chojnickiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk – projekt nr 4,
4.5.    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czersk na rok szkolny 2022/2023 – projekt nr 5,
4.6.    zmiany uchwały nr XXX/365/21 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk – projekt nr 6,
4.7.    zmiany uchwały nr VI/87/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – projekt nr 7,
4.8.    określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czersk – projekt nr 8.
5.    Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Czersk.
6.    Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Czersk.
7.    Omówienie działalności Czerskiej Gminnej Rady Seniorów i polityki senioralnej w Gminie Czersk.
8.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
9.    Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
10.    Zakończenie sesji.

UM w Czersku

Materiały na sesję TUTAJ

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.