25-06-19
Czersk. Prządek obrad, materiały na sesję
Sesja Rady Miejskiej w Czersku – absolutoryjna

X sesja Rady Miejskiej w Czersku rozpoczęła sie dziś, tj. 25 czerwca  2019 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku.

Burmistrz Czerska otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu oraz wotum zaufania.
Wyniki głosowań - zobacz TUTAJ

Relacja WIDEO z sesji RM - TUTAJ

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5 Debata nad raportem o stanie Gminy Czersk i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania - X/113/19.

6 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Czersk za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia:

6.1 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czersk,

6.2 wniosek Komisji Rewizyjnej,

6.3 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

6.4 dyskusja

6.5 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Czersk za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 - X/114/19,

6.6 podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Czersk za rok 2018 - X/115/19.

7 Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - X/116/19,

7.2 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019 - 2033 - X/117/19,

7.3 udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów - X/118/19,

7.4 ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego - X/119/19,

7.5 uchylenia Uchwały nr XXIX/278/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Czersk do realizacji partnerskiego zadania Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla - X/120/19,

7.6 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/217/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Czersk - X/121/19,

7.7 wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy Czersk odcinków dróg leśnych - X/122/19,

7.8 regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk - X/123/19,

7.9 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - X/124/19,

7.10 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - X/125/19.

8 Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach złożonych między sesjami.

9 Wolne wnioski i informacje.

10 Zakończenie sesji.

UM Czersk

Materiały na X sesję – 25.06.2019 r. (projekty uchwał - TUTAJ) 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.