18-02-20
Gm. Czersk. Materiały
Sesja Rady Miejskiej w Czersku, m.in. program
rewitalizacji oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi

25 lutego odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Czersku. Początek sesji w budynku CIT (I piętro) – godz. 12:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Czersk na lata 2017 – 2023 – projekt nr 1

4.2 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czersk – projekt nr 2

4.3 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Lipowej w Czersku – projekt nr 3

4.4 odmowy uchylenia Uchwały Nr VIII/97/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk – projekt nr 4

4.5 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku – projekt nr 5

4.6 nadania statutu Zespołowi Obsługi Finansowej – projekt nr 6

4.7 Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Czersk – projekt nr 7

4.8 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czersk – projekt nr 8

4.9 ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał – projekt nr 9

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Czersk.

6. Informacja na temat realizacji Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2019 roku.

8. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie sesji.

(red)
źródło - Urząd Miejski w Czersku

Zobacz porządek obrad m.in. z załącznikami - projektami uchwał - TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.