21-09-22
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLIX sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Czersku z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1.    zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – projekt nr 1,
4.2.    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2022 – 2039 – projekt nr 2,
4.3.    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pomorskiej w Czersku – projekt nr 3,
4.4.    nadania nazw ulicom położonym w Złotowie – projekt nr 4,
4.5.    zmiany uchwały nr XLV/411/18 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Czersk – projekt nr 5,
4.6.    odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o. – projekt nr 6,
4.7.    zmiany uchwały nr XII/145/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków – projekt nr 7,
4.8.    zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – projekt nr 8,
4.9.    pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej – projekt nr 9,
4.10.    ustalenia dopłat do grup taryfowych – projekt nr 10,
4.11.    oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku – projekt nr 11,
4.12.    zmiany uchwały nr XXX/367/21 w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród  dla nauczycieli – projekt nr 12,
4.13.    zmiany uchwały nr XXIV/266/20 w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czersku – projekt nr 13,
4.14.    rozpatrzenia skargi na Centrum Usług Społecznych w Czersku – projekt nr 14.
5.    Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r.
6.    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2022 r.
7.    Informacja o funkcjonowaniu oświaty w Gminie Czersk.
8.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
9.    Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
10.    Zakończenie sesji.

W celu zapewnienia jawności obrad zostanie uruchomiona w Internecie transmisja z przebiegu sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP794CVQgG_HespHIIyGM7w

Materiały znajdują się pod linkami:
https://czersk.sesjaradygminy.pl/Guest/Current

https://bip.czersk.pl/2090.html

Przewodniczący Rady

 /-/ Krzysztof Przytarski

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.