23-11-21
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały
Sesja Rady Miejskiej w Czersku. Szykują się podwyżki podatku od nieruchomości. O podniesieniu uposażenia burmistrza radni mają zdecydować w grudniu

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Czersku - w dniu 30 listopada br. - radni zajmować się będą m.in. uchwalaniem nowych stawek podatków od nieruchomości. Planowany jest ich wzrost w przedziale od 1,4 do 6,5% - szczegóły pod linkiem: https://czersk.sesjaradygminy.pl/Session/ShowAttachment/20a4c918-52ce-40e6-b025-5c9556570620

Podwyżka dla burmistrza Czerska w grudniu
W porządku obrad nie znalazł się punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia burmistrza Czerska. Przypomnijmy, po nowelizacji ustawy włodarz będzie mógł otrzymywać wyższe wynagrodzenie, o którego wysokości ostatecznie zdecyduje rada miejska (przedział od 16 do 20 tys. zł).
W innych sąsiednich samorządach wprowadzane są w/w uregulowania. Kiedy radni zają się uposażeniem włodarza Czerska? Przewodniczący RM Krzysztof Przytarski mówi, że zdecydował iż ten temat będzie podejmowany na sesji w grudniu, przy okazji uchwalania przyszłorocznego budżetu gminy.

Porządek obrad – sesja 30 listopada:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie Gminy Czersk oraz funkcjonowania SPZOZ w Czersku.
5. Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2021 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 1,
6.2 obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – projekt nr 2,
6.3 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 3,
6.4 zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 – projekt nr 4,
6.5 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2021 – 2039 – projekt nr 5,
6.6 uchylenia uchwały nr XXXVIII/416/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu – projekt nr 6,
6.7 przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 – projekt nr 7,
6.8 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 – projekt nr 8,
6.9 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – projekt nr 9,
6.10 zmiany uchwały nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu – projekt nr 10,
6.11 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – projekt nr 11,
6.12 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały posiadały na terenie gminy Czersk – projekt nr 12,
6.13 zmiany uchwały nr XIX/234/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze – projekt nr 13,
6.14 nadania nazw ulic w miejscowości Czersk oraz Łąg – projekt nr 14,
6.15 uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytku ekologicznego – projekt nr 15,
6.16 zmiany uchwały nr XII/145/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków – projekt nr 16.

7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.

Materiały na sesję, projekty uchwał - TUTAJ


(red), UM Czersk

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.