23-05-19
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały - poniżej
Sesja Rady Powiatu Chojnickiego

VI sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. (WTOREK) w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

Porządek obrad:

1)       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)       Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3)       Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.

4)       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5)       Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6)       Ocena zasobów pomocy  społecznej za rok 2018 – PCPR w Chojnicach.

7)       Rynek pracy Powiatu Chojnickiego – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2018.

8)       Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2018 roku z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży:

a)   bezpieczeństwo i porządek publiczny – Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach,

b)  bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej –Komenda Powiatowa 

     Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach,

c)   stan sanitarno–epidemiologiczny – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   w Chojnicach,

d)  bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne – Powiatowy Lekarz Weterynarii
   w Chojnicach,

e)   bezpieczeństwo w świetle przepisów prawa budowlanego – Powiatowy Inspektor  

    Nadzoru Budowlanego w Chojnicach,

f)    działalność Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
   w Chojnicach.

9)   Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)     w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu chojnickiego,

b)     zmieniająca uchwałę nr XXXVI/386/2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,

c)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

d)     w sprawie dostosowania nazwy Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, funkcjonującej w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach,

e)     w sprawie dostosowania nazwy Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Chojnicach, ul. Świętopełka 3, funkcjonującej w Medyczno-Społecznym Zespole Szkół Policealnych w Chojnicach,

f)      w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Chojnickiego,

g)     zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok.

10) Wnioski i oświadczenia radnych.

11) Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych    

       odpowiedziach.

12) Zamknięcie VI sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Starostwo Powiatowe w Chojnicach


Materiały na VI SESJĘ RP - 25.05.2019 r. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 - Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Chojnicach 

Rynek pracy Powiatu Chojnickiego - sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2018 

Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2018 roku

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.