20-11-20
Gm. Czersk. Do sprawy odnosi się burmistrz Czerska
Wojewoda uchylił decyzję. Zapytanie radnego

Publikujemy zapytanie radnego Daniela Szpręgi w sprawie uchylenia decyzji przez wojewodę pomorskiego. Do podnoszonych kwestii odnosi się burmistrz Czerska (treść stanowiska poniżej zapytania radnego).

„W związku z tym, że Wojewoda Pomorski uchylił decyzję ZRID w sprawie drogi w Klaskawie m.in. na działce 298  zwróciłem się w dniu 16.11.2020 r. do Pana burmistrza z zapytaniami, które pozwalam sobie przesłać do opublikowania. Decyzja Wojewody Pomorskiego uchylająca ZRID w całości jest na pewno nieczęstym zjawiskiem. Myślę, że jakkolwiek nie spojrzeć na tą sprawę i związane z nią problemy, nie byłoby żadną ujmą dla  włodarza aby sam udał się na miejsce do Klaskawy i porozmawiał zarówno z rodziną, którą zamierzał wywłaszczyć jak i z rodziną, do której ów droga (ślepa) ma prowadzić. Można również spróbować zaprosić obie strony do urzędu i porozmawiać na temat rozwiązania problemu"
– podpowiada włodarzowi Daniel Szpręga, radny Rady Miejskiej w Czersku, który przysłał do redakcji wspomniane zapytanie – umieszczamy poniżej.
„Pan radny Daniel Szpręga w swoim „zapytaniu” pomija jeden bardzo istotny szczegół, co wypacza cały obraz sytuacji. Otóż Wojewoda Pomorski jako organ II instancji w stosunku do Starosty Chojnickiego, który wydał decyzję zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Klaskawa…” uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Przyczyny takiego rozstrzygnięcia zostały szczegółowo opisane w obszernym uzasadnieniu. Wojewoda zarzucił naruszenie prawa nie inwestorowi, czyli Gminie Czersk, a organowi I instancji, czyli Staroście Chojnickiemu. Tak więc pytania i uwagi dotyczące sposobu prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie nie powinny być kierowane do mnie jako burmistrza.

Na etapie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Starostę, na jego wezwanie projektant w imieniu Gminy Czersk dokona wymaganych korekt i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Potem organ I instancji ponownie wyda decyzję ZRID.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji Wojewody, nie kwestionuje on w żaden sposób tego, że dla projektowanej drogi gminnej w Klaskawie można zastosować tzw. „specustawę drogową” albo że został naruszony interes prawny skarżącego, czyli właściciela przyległej działki. Oto kilka cytatów z pisma Wojewody:

„Jak wynika z akt sprawy przedmiotem tej inwestycji jest realizacja budowy drogi gminnej klasy D jako ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0 m, o całkowitej długości 337,4 m. W ocenie organu odwoławczego projektowany odcinek drogi ma charakter inwestycji w zakresie dróg publicznych. Stanowi on bowiem niewątpliwie element uzupełniającej sieci dróg "służących miejscowym potrzebom", a w szczególności niezbędnej obsłudze komunikacyjnej przyległych do niej działek.”

„Odnosząc się do zarzutów Skarżącego wyjaśnić należy, że w orzecznictwie sądowo-administracyjnym ugruntowane jest stanowisko wyrażające pogląd, iż szczególna rola "specustawy drogowej" oraz jej cel powodują, że organ orzekający o lokalizacji drogi w trybie tej ustawy nie posiada kompetencji do wyznaczania i korygowania trasy inwestycji, czy też do zmiany proponowanych rozwiązań co do jej przebiegu. Niedopuszczalna jest również ocena racjonalności czy słuszności koncepcji przedstawionej przez inwestora we wniosku o udzielanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, bowiem miałaby ona charakter pozaprawny. O przebiegu drogi decyduje zarządca (wnioskodawca), to on wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie lokalizacyjne i techniczno-wykonawcze.”

„Zdaniem Wojewody Pomorskiego w tak wyznaczonych liniach rozgraniczających ulicę, pozbawienie prawa własności jest konieczne. Prawo, a w tym także zasady konstytucyjne, jak i zasada wynikająca z art. 7 Kpa, wymagają uwzględnienia (zrównoważenia) interesu społecznego (publicznego) i słusznego interesu prywatnego. W takim, jak to wskazuje się powyżej zakresie należy stwierdzić, iż interes prawny skarżącego, w tym chroniony prawem konstytucyjnym nie został naruszony.”

Podtrzymuję swoje stanowisko, że dla poszerzenia pasa tej drogi gminnej w Klaskawie konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID i przejęcie przyległych gruntów za odszkodowaniem. Temu i tylko temu, a nie budowie - w dającej się przewidzieć przyszłości - drogi w sposób przewidziany w projekcie, służy cała tocząca się procedura. Pan radny Daniel Szpręga patrzy na sprawę oczami tylko jednej strony i jej interesu prywatnego, ja zaś staram się o uwzględnienie zrównoważonego interesu publicznego”
– wyjaśnia Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.


(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.