2-08-21
Gm. Czersk. Miejsca w przedszkolach – informacja sekretarza
Wychowanie przedszkolne w gminie Czersk – wyniki konkursu

Ponad dwa miesiące temu jedna z czytelniczek informowała o niezakwalifikowaniu 31 dzieci do przedszkola w Łęgu (zobacz artykuł).   

Pytamy teraz o w/w kwestię. Dopytujemy też o wyniki konkursu na uruchomienie miejsc wychowania przedszkolnego w gm. Czersk. Zobacz l
istę projektów wybranych do dofinansowania (gm. Czersk poza zasięgiem bieżącego finansowania - 71 pozycja na liście, 90 pkt) - TUTAJ

„Obecnie w skali całej gminy do wybranych przedszkoli nie zakwalifikowało łącznie 71 dzieci. Jednocześnie jednak tylko w placówkach publicznych nadal pozostają 42 wolne miejsca. Wartości te będą się jeszcze wielokrotnie zmieniać w trakcie całego procesu rekrutacyjnego. Czwarty oddział w Przedszkolu w Łęgu w ubiegłym roku został utworzony dopiero na etapie postępowania uzupełniającego, gdy znana była rzeczywista liczba dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Nie jest wykluczone, że podobne decyzje zapadną również w tym roku, jednak na tę chwilę byłyby one przedwczesne. Istotny wpływ na ich ostateczny kształt będzie miało rozstrzygnięcie w sprawie złożonego przez Gminę Czersk wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu zwiększenie liczby miejsc w publicznych przedszkolach i szkołach w naszej gminie, w tym uruchomienie oddziałów przedszkolnych w Będźmierowicach. Wniosek pozytywnie przeszedł już ocenę formalną oraz merytoryczną i aktualnie znajduje się na etapie negocjacji z urzędem marszałkowskim" - informował w połowie czerwca br. sekretarz gminy Czersk.

W związku z informacją na stronie Urządu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (wyniki konkursu):  https://pomorskie.eu/dla-malych-pomorzan-ponad-55-mln-zl-unijnego-dofinansowania-na-nowe-przedszkola/

poprosiliśmy burmistrza Czerska o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Czy gmina Czersk otrzymała/ otrzyma stosowne, wyżej wymienione (link) dofinansowanie na utworzenie oddziałów przedszkolnych?

- W jaki sposób, gdzie i kiedy zostaną utworzone miejsca dla dzieci niezakwalifikowanych do przedszkoli (71 dzieci – stan na połowę czerwca)?

Czy gmina Czersk będzie lub czy odwoływała się już od decyzji określającej liczbę punktów w w/w konkursie na dofinansowanie utworzenia miejsc wychowania przedszkolnego? Jeśli tak, jaki jest tego efekt?

- W trakcie procesu rekrutacyjnego została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego w Łęgu. W konsekwencji, po zakończeniu rekrutacji pozostało nieprzyjętych do wybranych placówek 43 dzieci. Jednocześnie gmina dysponowała 41 wolnymi miejscami w innych publicznych przedszkolach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkim rodzicom dzieci nieprzyjętych wskazano gdzie są jeszcze wolne miejsca, aby mogły zapisać swoje dzieci do tych jednostek - informuje Grzegorz Zabrocki, sekretarz gminy Czersk.

- Jeżeli chodzi o dofinansowanie projektu pn. "Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk"  to nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie.  Z informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego wynika, że obecnie dofinansowanie przyznane zostało części podmiotów, których wnioski  zostały pozytywnie ocenione. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od pracowników Urzędu Marszałkowskiego, że poczynione zostaną starania o zwiększenie alokacji środków dla tego działania, tak aby wszystkie pozytywnie ocenione wnioski otrzymały dofinansowanie.  Tak więc liczymy, że środki te otrzymamy. W praktyce każde negocjacje  projektowe, które zostały  pozytywnie zakończone kończą się podpisaniem umowy (Gmina Czersk pozytywnie zakończyła proces negocjacji). Mamy nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie. W związku z powyższym realizację projektu planujemy rozpocząć w następnym roku szkolnym. Jednocześnie informuję, że Gmina Czersk wraz z Gminą Karsin została wybrana do dofinansowania projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy", którego realizację rozpoczniemy w tym roku. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz praktyczne zajęcia związane z żeglarstwem -  informuje Bogumiła Ropińska, zastępca burmistrza Czerska.

(red)

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.