10-11-19
Powiat chojnicki. Porządek obrad, materiały
X sesja Rady Powiatu Chojnickiego

X sesja Rady Powiatu Chojnickiego odbędzie się dnia 14 listopada br. (czwartek) o godz. 12:00 w sali obrad (nr 41) Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Porządek obrad:

1)  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2)   Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

4)    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

5)    Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.

6)    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

7)   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

8)     Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu Chojnickiego w sprawie wyboru członków Komisji Edukacji,

b)  w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,

c)   w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/87/2019 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia

29 sierpnia 2019 r.  w sprawie pozbawienia drogi nr 2627G Rytel – PKP – DK22 – (Raciąż) kategorii drogi powiatowej,

d)   w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,

e)   w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chojnicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019,

g)  w sprawie udzielenia Województwu Pomorskiemu  pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212”,

h)  zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2019 – 2033,

i)   zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2019 rok,

j)   zmieniająca uchwałę nr VIII/92/2019 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,

k)   w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty,

l)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Chojnickiego.

9)   Wnioski i oświadczenia radnych.

10)  Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych      odpowiedziach.

11)  Zamknięcie X sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

Materiały na sesję – TUTAJ

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.