29-10-19
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały – relacja NA ŻYWO
Sesja Rady Miejskiej w Czersku.
Szykują
się wysokie podwyżki. Śmieci, podatki
od nieruchomości, opłata targowa (ZDJĘCIA)

Dziś, tj. 26 listopada o godz. 12.00 rozpoczęła się XIV sesja Rady Miejskiej w Czersku.
Publikujemy porządek obrad oraz linki do głosowań i relacji NA ŻYWO.

(red)

Relacja NA ŻYWO (od godz. 12.00) z sesji
(kanał YouTube UM Czersk) -
TUTAJZobacz głosowania – TUTAJ


Porządek obrad, projekty uchwał, materiały -
TUTAJ

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady.

4 Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt nr 1

4.2 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2019-2033 – projekt nr 2

4.3 obniżenia ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – projekt nr 3

4.4 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 4

4.5 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 5

4.6 ustalenia opłaty targowej – projekt nr 6

4.7 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – projekt nr 7

4.8 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Czersk – projekt nr 8

4.9 powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku prowadzenia zadania własnego Gminy – projekt nr 9

4.10 uchylenia Uchwały Nr XXXVI/292/14 w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku zarządzania składowiskami odpadów komunalnych – projekt nr 10

4.11 zmiany Uchwały nr XXV/239/16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – projekt nr 11

4.12 przyjęcia programu współpracy Gminy Czersk w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt nr 12

4.13 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – projekt nr 13

4.14 zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk – projekt nr 14

4.15 zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i przydomowych przepompowni ścieków – projekt nr 15

4.16 zmiany statutu Dziennego Domu „Senior+” w Czersku – projekt nr 16

4.17 zmiany Uchwały Nr XII/130/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+” w Czersku – projekt nr 17

4.18 stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czersk – projekt nr 18

4.19 ustalenia zasad drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk – projekt nr 19

4.20 ustalenia zasad postępowania rekrutacyjnego do I klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk – projekt nr 20

4.21 zmiany Uchwały Nr XXIV/217/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Czersk – projekt nr 21

4.22 rozpatrzenia skargi na Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku – projekt nr 22

4.23 zmiany Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Czersku – projekt nr 23

5 Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

6 Informacja dotycząca ochrony zdrowia na terenie Gminy Czersk oraz o funkcjonowaniu SP ZOZ w Czersku.

7 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

8 Wolne wnioski i informacje.

9 Zakończenie sesji.

UM Czersk


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.