14-01-20
Gm. Czersk. Porządek obrad, materiały
XVI sesja Rady Miejskiej w Czersku. M.in. zmiana
nazwy ulicy, skarga, nadanie tytułu `Zasłużony dla Czerska` Jerzemu Warczakowi

21 stycznia odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Czersku.

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2 Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

3 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4 Omówienie działalności Czerskiej Gminnej Rady Seniorów i polityki senioralnej w Gminie Czersk.

1 Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Gminy Czersk do roku 2030 – projekt nr 1,

5.2 pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Targowej w Czersku poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – projekt nr 2,

5.3 zmiany nazwy ulicy Gajowej w Czersku – projekt nr 3,

5.4 wyznaczenia targowiska i zatwierdzenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Czersku – projekt nr 4,

5.5 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące Uchwały Nr XIV/168/19 – projekt nr 5,

5.6 wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące Uchwały Nr XIV/169/19 – projekt nr 6,

5.7 zmiany Uchwały Nr XIV/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – projekt nr 7,

5.8 zmiany Uchwały Nr XIV/169/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Czersk – projekt nr 8,

5.9 uzgodnienia wycinki sześciu obumarłych drzew w strefie ochronnej pomnika przyrody – projekt nr 9,

5.10 zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Łubnej – projekt nr 10,

5.11 przystąpienia Gminy Czersk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – projekt nr 11,

5.12 nadania tytułu "Zasłużony dla Czerska" Jerzemu Warczakowi – projekt nr 12.

6 Informacja na temat Gminnego Centrum Kultury oraz przedstawienie oferty kulturalnej na terenie Gminy Czersk na rok 2020.

7 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

8 Wolne wnioski i informacje.

9 Zakończenie sesji.

(red), UM w Czersku

Zobacz porządek obrad m.in. z projektami uchwał - TUTAJ

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.