15-04-19
Region. Zgłoszenia do 20 kwietnia
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
na członków Pomorskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

1)    imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do Trybu);

2)    oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły na stronie: https://rops.pomorskie.eu/-/wybory-do-pomorskiej-rady-dzialalnosc-pozytku-publicznego , https://bip.pomorskie.eu/a,61234,ogloszenie-2819.html

Zal._1_do_Trybu_Karta_zgloszenia_kandydata 

Zal._3_do_Trybu_Imienna_rekomendacja 

Zał.1_do uchwały z 02.04.2019_oświadczenie kandydata 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Z wyrazami szacunku,  

Jarosław Rutkowski

Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
tel. 58 32 68 894

www.rops.pomorskie.eu
UM Czersk

Fot. ©Depositphotos/tomloel

 

Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.