21-02-17
Czersk. Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. IX i XV
Pytania w sprawie spółdzielni, dyskusja o zatrudnianiu członków rodzin radnych

Publikujemy pierwszą część z punktu obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Czersku – interpelacje i zapytania radnych (kolejne jutro - 22.02). W drugim materiale wideo jest ostatnia część relacji z sesji – odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski i informacje (wideo cz. XV).

Radny Krzysztof Przytarski pytał burmistrz Jolantę Fierek o kwestie związane z funkcjonowaniem Spółdzielni Socjalnej „Czersk”.  Chciał się m.in. dowiedzieć czy w spółdzielni pracuje lub pracowała córka radnego koalicyjnego pani burmistrz?  Pytania dotyczyły również budowy lokali komunalnych i kwestii związanych z modernizacją dróg, a także wyjazdu włodarz na ostatnie spotkanie progresywnych burmistrzów.

Na niektóre pytania odpowiedzi na sesji udzieliła burmistrz Jolanta Fierek. Radny usłyszał od burmistrz, że rzeczywiście pracuje tam córka radnego Zbigniewa Bielińskiego. Włodarz mówi, że spółdzielnia jest odrębnym bytem. Prosi aby radni byli uczciwi wobec swoich wypowiedzi, ponieważ w jednostkach budżetowych lub dla których organem jest prowadzącym gmina, pracują m.in. żona radnego Przytarskiego, żona radnego Kosobuckiego, brat radnego Macieja Bruskiego.  

Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. IX:


0:00 - Interpelacje i zapytania radnych

0:08 - Radny Krzysztof Przytarski chce się odnieść do kilku interpelacji na które nie otrzymał wyczerpującej odpowiedzi i wprowadzić nowe interpelacje. Radny już wcześniej zadawał różne pytania na temat spółdzielni socjalnej, otrzymał na nie obszerną odpowiedź na temat spółdzielni jednak wg. radnego jest ona lakoniczna, nie na temat i obraźliwa dla radnego i nie tylko. Przytarski mówi, że burmistrz zasłania się tajemnicą handlową i nie może udzielić pewnych danych. Radny chce ponowić pytania odnośnie spółdzielni socjalnej, lecz przed tym wygłasza oświadczenie: "My, członkowie klubu radnych Nasza gmina, nie jesteśmy przeciwnikami spółdzielni socjalnych. Wręcz przeciwnie - to w naszym programie wyborczym deklarowaliśmy utworzenie takich spółdzielni.  W programie pani burmistrz nie było spółdzielni socjalnych, były zakłady pracy. Teraz, realizując nasz program twierdzi pani, że realizuje swój. A do tego sposób wydatkowania środków publicznych na ten podmiot budzi wiele wątpliwości." Radny pyta: "Koszty funkcjonowania spółdzielni to 153.538,00 zł. Natomiast w sprawozdaniu figuruje kwota  87.211.83 zł. Zatem z czego wynikają pozostałe koszty? Różnica między kosztami pokazanymi w sprawozdaniu a kosztem funkcjonowania spółdzielni to kwota 153.538,00 zł - 87.211.83 zł. = 66.326,17 zł. Na co więc została wydatkowana ta kwota skoro nie wynika to ze sprawozdania." Radny Przytarski informuje że: "W sprawozdaniu jest błąd rachunkowy. Otóż podano jako kwotę wydatkowaną na prowadzenie inkubatora ekonomii społecznej 53.740,90 zł. Podczas gdy z podsumowania wydatków wynika, że kwota ta wynosi 53.756,90 zł.". Następnie radny pyta o: "Wydatkowano na promocję kwotę 2.439,10 – kto i w jakim trybie /zapytanie ofertowe czy zamówienie z wolnej ręki/ drukował gazetkę? Kto ją rozprowadzał, ile było egzemplarzy?" Następnie pada pytanie: "Skoro umowa na dofinansowanie działalności spółdzielni z budżetu gminy była zawarta na okres 1 czerwiec do 15 grudnia, to dlaczego zaliczono koszty dzierżawy pomieszczeń z miesiąca kwietnia oraz maja na kwotę 2 x 300 zł.? Zaliczono wydatki poniesione przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Od kogo spółdzielnia dzierżawi pomieszczenia?". Kolejne sprawy jakie porusza radny Przytarski: "W zestawieniu figurują wydatki za ewidencję dokumentów – obsługa księgowa /poz. 20, 44, 56/ kto lub jaki podmiot świadczy te usługi wystawiając za nie rachunki? Czy w spółdzielni nie jest zatrudniona księgowa?", "W zestawieniu pokazano umowy zlecenia oraz wynagrodzenia trenerów. Dlaczego nie ujęto w sprawozdaniu kosztów zawartej umowy zlecenie nr 1, 2, 6 i 7/2017, ujęto dane z umowy 3,4,5 oraz 8/2016. Z kim były zawierane wszystkie te umowy? Jakie kwalifikacje mieli trenerzy i w jaki sposób byli rekrutowani do pracy w spółdzielni?  Wynagrodzenie trenerów - za jaką ilość przepracowanych godzin są poszczególne kwoty?", ".    Czy prawdą jest, że w spółdzielni pracuje lub pracowała córka Radnego koalicyjnego pani burmistrz? Jeśli tak to w jaki sposób odbyła się rekrutacja, czy było gdziekolwiek umieszczone ogłoszenie o pracy?", "Reintegracja zawodowa i społeczna była realizowana w terminie od12 lipca do 25 listopada. Dlaczego zatem w zestawieniu figuruje wydatek na wynagrodzenie trenera 3.970,00 zł. datowany na dzień 15 grudnia? Trzy tygodnie to działanie nie było już prowadzone, wynika to ze sprawozdania. Kto był tym trenerem i dlaczego wynagrodzenie tego trenera jest ponad 2-krotnie wyższe od innych trenerów?", "Ilu pracowników było zatrudnionych na etat w spółdzielni a ilu na umowy zlecenia?", "Ilu mieszkańców gminy Czersk otrzymało i ma nadal pracę w spółdzielni?", ". Na jakiej zasadzie jest zatrudniony prezes spółdzielni, czy na umowę o pracę czy na kontrakcie menedżerskim – zgodnie z zapisami statutu? Zgodnie z zapisami w statucie właśnie w takiej formie powinien być zatrudniony? Jeśli prezes nie jest zatrudniony to na jakiej podstawie prawnej kieruje spółdzielnią socjalną i jest jej prezesem?", "Ile z przychodu spółdzielni, czyli z kwoty 98.567,00 zł. to kwoty pozyskane z umów i zleceń z gminy Czersk oraz jej jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych gminy Czersk, a ile z tego przychodu wynoszą środki z poza budżetu gminy Czersk?", "Jaki był stan zatrudnienia w spółdzielni na dzień 31.12.16? a ilu pracowników zatrudniała spółdzielnia w miesiącu styczniu i lutym 2017r.?", "Kto przeprowadzał szkolenia BHP w spółdzielni? Ile osób było objęte treningami i szkoleniami?", "Dlaczego sprawozdanie datowane na grudzień radni otrzymali dopiero na początku lutego ?" oraz "Jak zarządzana jest spółdzielnia - zdalnie przez pana Domińskiego? Kto nadzoruje przeprowadzane szkolenia, prace trenerów i pracowników na miejscu. Przecież doskonale wiemy, że pan Domiński w Czersku bywa sporadycznie." Radny składa wniosek o udostępnienie w ramach dostępu do informacji publicznej umowy na remont  mostu przy Alei 1000 – Lecia. Chodzi o umowę jaka zawarta została między wyłonionym w przetargu na to zadanie wykonawcą (Spółdzielnia Socjalna ) a podwykonawcą. Następnie radny przytacza swoją interpelację dotyczącą niezabudowanych działek na terenie gminy - "Ponownie źle odczytano moją interpelację. Prosiłem o przedstawienie wykazu działek niezabudowanych będących własnością gminy. Nie prosiłem o przedstawienie działek z planem miejscowym na budownictwo wielorodzinne. Idea mojego zapytania dotyczyła właśnie tego, że gmina nie ma opracowanych planów miejscowych pod budownictwo wielorodzinne na działkach gminnych. Gdyby przedstawiono mi wykaz niezabudowanych działek o pow. 1000 m2, o który od kilku sesji zabiegam, chciałem właśnie wnieść postulat o opracowanie takiego planu po przeanalizowaniu i wyborze najlepszej lokalizacji. Skoro jak pani burmistrz twierdzi, że gmina nie ma takich terenów to dlaczego przez dwa lata nic pani nie zrobiła? W kontekście programu mieszkanie + sugerowałem, żeby opracować wzorem poprzedniej kadencji projekt budowy budynku komunalnego przy ul. Transportowców, na miejscu gdzie wyburzono by budynki, które nie są obecnie delikatnie mówiąc w najlepszym stanie technicznym. Czy zrobiono coś w tym kierunku? Jeśli nie mieszkanie+ to czemu nie możemy wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie? Dlaczego nie można wykorzystać do żadnego programu projektów budynków na Osiedlu Piastowskim? W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednią interpelację dotyczącą działek niezabudowanych otrzymałem bardzo nieczytelny załącznik. Mimo to udało mi się znaleźć kilkanaście działek powyżej 1000 m2 na których można by wybudować budynki mieszkalne. Po co w tym wykazie uwzględniono drogi? Nie można budować nic na drogach ja prosiłem o wykaz działek niezabudowanych, a drogi to raczej zabudowane działki. Ponadto w wykazie znajdują się działki parku kaszubskiego, parku borowiackiego, placów zabaw (Przytorowa) - po co są w tym wykazie jak są już zabudowane? Działki jednak są, a nie jak napisała pani burmistrz w odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację, że takich terenów brak teraz wystarczy tylko opracować plany miejscowe, i one wykażą co można tam pobudować" . Radny prosi jeszcze raz o wykaz działek powyżej 1000 m2 leżących na terenie miasta Czerska, niezabudowanych gdzie właścicielem jest Gmina Czersk. Proszę o umiejscowienie przy jakich ulicach te działki się znajdują. Radny pyta na czym polega rozpoczęcie prac nad zmianą strategii gminy? Co zrobiono do tej pory, czy powołano zespół? Kto opracuje strategię? Dlaczego nie został opracowany program współpracy z przedsiębiorcami? Radny Przytarski pyta czy od czasu wyboru firmy projektowej kontaktowała się pani burmistrz z ZDW w Gdańsku? Czy będzie przedstawiona koncepcja przebudowy ul. Szkolnej, 21 lutego i Tucholskiej na spotkaniu dla mieszkańców, którzy mieszkają przy tych ulicach? Chcę tu zaapelować aby na bieżąco monitorować plany co do projektu przebudowy tych ulic. Prace projektowe już się rozpoczęły geodeci już pracują na ulicy Tucholskiej. Mieszkańcy chcą mieć realny wpływ na to jak te ulice mają wyglądać po remoncie. Kolejne pytanie radnego: "skoro ma być to muszla koncertowa, to dlaczego w BIP jest napisane, że planuje się amfiteatr? czy jest już jakaś koncepcja muszli i wybrana lokalizacja?

Radny pyta również: "Czy w tym roku będzie wybudowane połączenie ul. Podleśnej z parkiem borowiackim, co od 2 lat pani burmistrz obiecuje ? Jeśli nie w tym roku to kiedy? Czy jest już projekt? Czy jest już jakiś szkic nowego ciągu? Jeśli tak to proszę o udostępnienie. Oświetlenie parku borowiackiego – bardzo proszę o pilną interwencję i wymianę przepalonych żarówek." "Jakie korzyści dla Czerska są z udziału w związku progresywnych burmistrzów pod przewodnictwem p. Biedronia? Organizacja działa już 2 lata. Czy są jakieś widoczne efekty dla gminy? Ile razy p. burmistrz była na zjazdach? Jakie to były koszty delegacji? Czy może pani burmistrz jeździ tam prywatnie?" ostatnia pytanie dotyczy: "Czy ktoś obsługuje na bieżąco monitoring miejski, który w ubiegłym roku zmodernizowano ?"


Sesja Rady Miejskiej w Czersku – wideo cz. XV:

0:00 - Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
0:10 – Burmistrz odpowiada radnej Lucynie Zwiszewskiej (opis jutro).
4:15 - Burmistrz odpowiada na pytania odnośnie spółdzielni socjalnej, których padło na sesji bardzo dużo, burmistrz odpowie na piśmie, jednak do jednej sprawy burmistrz się odnosi, a mianowicie chodzi o zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej córki jednego z radnych. Burmistrz odpowiada, że tak i wyjaśnia, że spółdzielnia dokonywała naboru z osób bezrobotnych. Zaznacza również że Spółdzielnia Socjalna jest odrębnym bytem, zatrudnionych w służbach księgowych są dwie osoby pozyskane z osób bezrobotnych, burmistrz zaznacza też, że spółdzielnia nie utrzymuje się z budżetu gminy. Burmistrz dodaje również, że żona radnego K. Przytarskiego, została zatrudniona w Rytlu kosztem innej osoby, która została pozbawiona pracy. Burmistrz chce, aby społeczeństwo wiedziało, że w jednostkach budżetowych lub dla których organem jest prowadzącym gmina, pracują żona radnego Przytarskiego, żona radnego Kosobuckiego, brat radnego Macieja Bruskiego. Pracowała też w urzędzie miejskim siostra radnego Reszki. Radni mówi o doradcy burmistrz inny. Burmistrz prosi aby radni opozycji byli uczciwi wobec swoich wypowiedzi. Burmistrz J. Fierek pyta publicznie radnych opozycji, w sprawie kontroli SP ZOZ, ile życzą sobie, jaką karą ma obłożyć burmistrz dyrektora Czechowskiego. Burmistrz tłumaczy się również z wyjazdu służbowego do Słupska. J. Fierek zaznacza, że pojechała tam jako burmistrz Czerska, na swój koszt. Burmistrz zawraca się do radnego Przytarskiego, że wystarczy żeby zwróciłby się do skarbnika gminy, aby otrzymać odpowiedź i nie musi w świetle reflektorów (kamer) rzucać pytań za czuje pieniądze pojechała burmistrz do Słupska. Burmistrz pyta opozycję dlaczego to robią i jest to skandaliczne, tak jak skandaliczne jest również to, że podczas odbywania się komisji nic się na nich nie dzieje i są one niepotrzebne. Burmistrz tłumaczy to tym, że opozycja wszystko rozgryza w świetle kamer i niepotrzebnie na nie przychodzą bo ich obecność nic tam nie wnosi.

9:50 - Radny Krzysztof Przytarski odnosi się do wypowiedzi burmistrz odnośnie swojej żony, że pracuje ona od trzydziestu paru lat jako pielęgniarka i nie zajęła nikomu miejsca w Rytlu ponieważ tam pracownik odszedł na emeryturę lub była już na emeryturze tylko pracowała na umowę zlecenie. K. Przytarski wyjaśnia również, że radni opozycji tylko zadają pytania i skąd tyle złości u burmistrz i determinacji w oskarżaniu. Radny informuje, że po to jest radnym aby pytać i nie robi tego czasami z własnej woli, po prostu jest to czasem głos mieszkańców. Tłumaczy również, że gdyby otrzymał odpowiedzi w sprawie spółdzielni socjalnej, to byłoby po sprawie.

11:05 - Burmistrz J. Fierek prosi aby radny Przytarski przyjął do wiadomości że klimat jaki tworzy opozycja przy tej spółdzielni jej nie sprzyja.

11:23 - Radnej B. Ropińskiej jest przykro, że burmistrz źle ocenia jej aktywność na komisji. To na ile radna jest aktywna świadczą protokoły.

12:01 - Radny K. Reszka zaznacza, że to radni opozycyjni działają na komisji i zadają pytania, wbrew temu co powiedziała przed chwilą burmistrz.

12:25 - Radny P. Kosobucki wyjaśnia, że kwestia tego, że radni opozycji są "solą w oku" burmistrza, że opozycja zgłasza niezadowolenie mieszkańców działaniem burmistrza, jest to zrozumiałe. Radny uważa że burmistrz jest nieudolna i miasto nie rozwija się właściwie.

13:16 - Wiceburmistrz M. Rydzkowski prosi radnego Przytarskiego o doprecyzowanie w jakim zakresie informacji dotyczących działek pow. 1000m2 oczekuje. Wiceburmistrz ma również uwagę, że odpowiedzi na interpelacje były obraźliwe, M. Rydzkowski wyjaśnia, że nie miał takiego zamiaru. 15:10 - Wiceburmistrz G. Klauza odpowiada radnej Ropińskiej na pytanie dotyczące projektu zatrunijczerszczan.pl. (opis jutro)

21:41 - Radna B. Fierek pyta czy po ostatnim spotkaniu dotyczącym rewitalizacji zostały uwzględnione plany budowy nowego ośrodka kultury.

22:10 - G. Klauza informuje, że jeszcze się konsultacje nie zakończyły i zbierane są propozycje.

22:36 - Wolne wnioski i informacje (dyskusja w tym punkcie dotyczy m.in. spółdzielni socjalnej).

22:40 - Radny Z. Bieliński uważa, że każdy ma prawo podejmować pracę gdzie uważa za zasadne. Radny wraca do tematu spółdzielni i pyta radnych opozycji na czym im właściwie zależy, ponieważ gdyby wzięli oni przykład ze Spółdzielni Socjalnej w Chojnicach i z samorządu powiatowego Chojnice, to by zupełnie inaczej spojrzeli na problem Spółdzielni Socjalnej w Czersku. Jak twierdzi radny, tam samorząd z wielką troską, kiedy spółdzielnia powstawała, przyjął wiadomość o Spółdzielni Socjalnej Chojnice i udzielano jej wszechstronnej pomocy. Z. Bieliński nie słyszał, aby jakikolwiek radny powiatowy działał, lub krytycznie wypowiadał się na temat tej spółdzielni. Radny dziwi się opozycji, ponieważ w poprzedniej kadencji powstały dwie spółdzielnie, praktycznie niedziałające i upadły. Radny ocenia działania opozycji jako burzące tą Spółdzielnie Socjalną w Czersku.

25:36 - Radny K. Przytarski twierdzi, że radny Bieliński znów nie rozumie opozycji. Radny mówi, że zadaje pytania i nie ocenia spółdzielni. Wg radnego na razie nie ma efektów. Mówi, że pracę mają trenerzy, nie wiadomo co oni robią i ile osób szkolą, radny nie wie ile dokładnie osób zostało zatrudnionych. Radny podkreśla również, że to oni mieli w programie wyborczym stworzenie Spółdzielni Socjalnej. Radny Przytarski informuje również, że wiceprezydent Starogardu Gdańskiego odniósł sukces i na terenie miasta powstanie 200 mieszkań w programie "Mieszkanie +".

27:10 - Radna B. Ropińska odnosi się do wypowiedzi radnego Bielińskiego, który odwołał się do przykładu powiatu i starostwa. Radna informuje, że powiat nie zainwestował ani złotówki i nie jest inwestorem w ramach Spółdzielni Socjalnej. Radna informuje radnego, że różnica w powodzeniu lub niepowodzeniu spółdzielni zależy od inicjatyw oddolnych i te inicjatywy radzą sobie lepiej bo tam od początku do końca są ludzie którzy są zainteresowani pracą w tych spółdzielniach i taka sytuacja jest właśnie w chojnickiej spółdzielni, gdzie prezesem od początku do końca jest Marek Pestka.

28:47 - Radny Z. Bieliński odpowiada B. Ropińskiej, że ta mija się z prawdą że powiat nie wyasygnował żadnych środków. Na adaptacje pomieszczeń z budżetu powiatu zostały wydatkowane środki.

30:11 - Radny P. Kosobucki pyta czy ktoś pomyślał na etapie tworzenia czerskiej spółdzielni aby zaprosić prezesa chojnickiej spółdzielni. Radny zaznacza, że opozycja nie jest przeciwna Spółdzielni Socjalnej.

32:23 - Radny Cz. Niesiołowski nawiązuje do bulwersującej wypowiedzi radnej Ropińskiej z poprzedniej sesji RM. (opis jutro)

33:55 - Radny K. Reszka prosi o interwencję w sprawie samochodu który stoi cały czas przed wjazdem do Urzędu Miejskiego. (opis jutro)

35:13 - Radna B. Ropińska tłumaczy radnemu Niesiołowskiemu, że jest odpowiedzialna i waży swoje słowa. (opis jutro)

(red)

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.