10-07-18
Gm. Czersk. Zestawienie
KOLEJNY ROK UDZIAŁU  ZSP W MALACHINIE PROJEKTACH UNIJNYCH

W roku szkolnym 2017/2018  w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego – Dział II, Rozdział II – Przedsięwzięcie pomocowe „Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej  realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe" współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 3.2.2. oraz  „Programów motywacyjnych dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020).  ZSP w Malachinie bardzo aktywnie wykorzystało możliwości jakie dają te projekty.

1)    

67 uczniów Technikum im. Augustyna Szpręgi w okresie od września 2017 r. do marca 2018r odbyło 150 godzinne staże  w zakładach pracy, za co otrzymało wynagrodzenie w kwocie 900 zł, opiekunowie stażu po 500 zł

2)    

23 uczniów realizowało od kwietnia do lipca 2018r  kurs EXCELA na potrzeby kadr i księgowości i po zdaniu egzaminu otrzymało certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

3)    

15 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 otrzymało stypendia marszałkowskie, warunkiem było uzyskanie bardzo wysokich wyników w nauce, w tym z przedmiotów zawodowych  ( każde stypendium to 2500 zł rocznie)

4)    

odbyły się trzy wycieczki dydaktyczne tzw. wizyty studyjne w całości finansowe  z w/w projektu: do Fabryki Porcelany w Lublianie (28.02.2018r.35 uczniów),na Targi Poznańskie Motor Show (06.04.2018r.16 uczniów) oraz do IKEI w Gdańsku (22.05.2018r.29 uczniów)

5)    

1 uczennica bierze udział w obozie edukacyjno-zawodowym dla stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego ( od 08. do 14 lipca 2018r w Bielsko Białej

Przed nami kolejny rok współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który planujemy bardzo aktywnie i miejmy nadzieję efektywnie wykorzystać. Już teraz rozpoczynamy aplikowanie naszych uczniów do stypendiów. Kandydaci na stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego, muszą spełnić m.in.  następujące kryteria:

1. średnia ocen za rok szkolny 2017/2018r – co najmniej 5,00 i dwie oceny celujące z wybranych przedmiotów określonych w regulaminie - aplikowanie do 15 lipca 2018r

2. stypendia za przedmioty zawodowe - średnia z przedmiotów zawodowych co najmniej 5,20, aplikowanie do 15 września 2018r.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować pracownikom Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Zespół ds. Szkolnictwa Zawodowego w Regionie,  za ich wysokie kompetencje, dyspozycyjność i życzliwość. 

Elwira Bieszke-Binnebesel ,dyrektor ZSP w Malachinie 
Zdjęcia wykonane przez nauczycieli ZSP w Malachinie

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.