12-11-15
Czersk. Debatę moderował doc. Przemysław Ziółkowski

Debata - Strategia oświatowa z perspektywy ucznia, dyrektora
i organu prowadzącego szkołę


W odpowiedzi na petycję uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach, Starosta Chojnicki zaprosił na debatę przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, Radni Powiatu Chojnickiego oraz dyrektorzy szkół byli obserwatorami spotkania.

Debatę moderował doc. Przemysław Ziółkowski, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych, współpracownik Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakresie praw ucznia oraz samorządności uczniowskiej.

Debata poprzedzona była badaniem ankietowym dotyczącym zidentyfikowania potrzeb edukacyjnych uczniów, które przeprowadził zespół pracowników Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Próba badawcza wynosiła blisko 30 % uczniów 9 szkół, tj. 1 217 osób.

Ponad połowa, bo aż 56,9% uczniów stwierdza, że nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, głównym powodem są godziny zajęć, odległe miejsce zamieszkania, bądź brak czasu i zbyt dużo obowiązków szkolnych. 42,7% respondentów odpowiedziało, że uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, najczęściej są to zajęcia sportowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego/zawodowego, matematyka.

Pozytywny wpływ udziału w zajęciach pozalekcyjnych na wyniki w nauce potwierdziło z mocą zdecydowanie tak zaledwie 26,5% uczniów, 25% badanych odpowiedziało raczej nie, 39,8 % raczej tak.

Zdecydowana większość, bo blisko 73% uczniów nie korzysta z opieki w świetlicy szkolnej bądź klubu szkolnego, zaledwie 4% spędza w niej tygodniowo więcej niż 90 minut, a 13% przebywa w świetlicy nie dłużej niż 45 minut tgodniowo.

Około 90% respondentów twierdzi, że w bieżącym roku szkolnym w ogóle nie skorzystało z indywidualnych porad/konsultacji pedagoga, 96,6% badanych odpowiedziało, że nie korzystało z indywidualnych porad psychologa, 99% uczniów nie korzystało w ogóle z porad socjoterapeuty.

Uczniowie mogli także wypowiedzieć się na temat zmian, które należałoby ich zdaniem wprowadzić, by poprawić efekty nauczania. Najczęściej wskazywano poprawę jakości nauczania, tak odpowiedziało 46,9%, zmienić treści nauczanych przedmiotów – 34,7% oraz wprowadzić system oceny nauczycieli 29,9%.

Analizując system edukacyjny w ocenie młodzieży powiatu chojnickiego skupiono się także na obszarach, na które młodzi ludzie chcieliby mieć wpływ w swojej szkole. Respondenci, jako najważniejsze obszary, na które chcieliby mieć wpływ, najczęściej wskazywali: plan lekcji (65,6%), wybór nauczyciela (52,8%), terminy i zakres zagadnień na testach/sprawdzianach (52,7%).

Poniżej zamieszczamy treść petycji uczniów II LO w Chojnicach oraz odpowiedź władz Powiatu Chojnickiego.W załączonym pliku znajdą Państwo również prezentację "Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów"

 mat. Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Petycja uczniów II LO w Chojnicach (761 kB)
Odpowiedź na petycję uczniów (2,730 kB)

Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów (1,127 kB)

 

 


Materiały umieszczone w portalu Wizjalokalna.pl chronione są prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów w całości lub fragmentach, dalsze ich rozpowszechnianie bez zgody pisemnej redakcji portalu Wizjalokalna.pl, jest zabronione.